Економічній факультет

hover

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
“Облік і оподаткування”

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з обліку і оподаткування.

Рівень кваліфікації: Бакалавр (перший рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 154 кредити, вибіркові навчальні дисципліни – 60 кредитів, практика – 24 кредити, державна атестація – 2 кредити.

Можливість подальшого навчання: Бакалавр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”.

Дисципліни, що пропонуються для вивчення (відповідно до навчального плану першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти)
(термін навчання - 3 роки 10 місяців; обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС)


1-й навчальний рік
Осінній семестр
2-й навчальний рік
Осінній семестр
3-й навчальний рік
Осінній семестр
4-й навчальний рік
Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Філософія Бухгалтерський облік Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)
Історія та культура України Мікроекономіка Аналіз господарської діяльності Податкова система України
Університетська та
професійна освіта
Фінанси Державний фінансовий контроль Фінансовий облік ІІ
Основи економічної теорії Облік в бюджетних установах Аудит
Вища та прикладна математика
Основи
інформаційних систем
Історія бухгалтерського обліку
та оподаткування
Вибіркові навчальні дисципліни
16 кредитів ЄКТС 8 кредитів ЄКТС 8 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Аналіз господарської діяльності Фінансовий облік ІІ
Фізичне виховання Фізичне виховання

1-й навчальний рік
Весняний семестр
2-й навчальний рік
Весняний семестр
3-й навчальний рік
Весняний семестр
4-й навчальний рік
Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Макроекономіка Менеджмент Маркетинг Звітність підприємств
Інформаційне забезпечення професійної діяльності Гроші і кредит Фінансовий облік І Інформаційні системи в
обліку та аудиті
Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)
Бухгалтерський облік Податкова система України Облік і звітність
у системі оподаткування
Економіка підприємства та соціально-трудові відносини Статистика та економетрика Управлінський облік
Вибіркова частина
8 кредитів ЄКТС 8 кредитів ЄКТС 4 кредитів ЄКТС 8 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Бухгалтерський облік Звітність підприємств
Практика
Навчально-комп’ютерна практика Виробничо- ознайомча практика Виробнича практика з бухгалтерського обліку Виробнича практика з аналізу та оподаткування
Фізичне виховання Фізичне виховання
Атестація (кваліфікаційний екзамен)

© 2024 KNTU