МЕНЕДЖМЕНТ

Мета дисципліни: формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи фундаментальних знань у галузі менеджменту, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією.

Завдання дисципліни: вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; складових елементів, етапів інструментів реалізації та забезпечення функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

Предметом вивчення дисципліни: загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • історію розвитку менеджменту;
 • принципи та функції менеджменту;
 • суть організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
 • систему методів управління;
 • зміст процесів та технології управління;
 • основи планування, здійснення мотивування та контролювання; зміст та характеристика основних типів організаційних структур управління;
 • прийняття рішень у менеджменті;
 • інформаційне забезпечення процесу управління;
 • керівництво та лідерство, стилі управління;
 • теорію конфліктів;
 • організаційну культура;
 • ефективність управління.

Уміти:

 • визначати місію та цілі;
 • аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацій;
 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
 • здійснювати делегування; застосовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • проводити профілактику та вирішувати конфлікти;
 • формувати організаційну культуру;
 • здійснювати самоменеджмент;
 • долати опір організаційним змінам;
 • визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

Зміст дисципліни за темами:

1. Поняття і сутність менеджменту.
2. Розвиток науки управління.
3. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень.
4. Ефективність управління.
5. Планування в організації.
6. Організація як функція управління.
7. Мотивація.
8. Управлінський контроль.
9. Лідерство.
10. Комунікації в управлінні.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU