Програма розвитку кафедри аудиту, обліку та оподаткування на 2020 – 2025 рр.

Програма розвитку кафедри базується на основних положеннях Конституції України, законодавчих та нормативних документах, що регламентують діяльність закладів вищої освіти в Україні, зокрема Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуті ЦНТУ, Положенні про факультет, Положенні про кафедру.

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в сфері обліку і оподаткування на принципах міжнародної мобільності з розумінням особливостей функціонування світової економіки і досконалим знанням міжнародних стандартів обліку і аудиту, податкового законодавства, які готові до активної творчої професійної діяльності, в тому числі здатні працювати в міжнародних компаніях; прагнуть самостійно здобувати нові знання, самоудосконалюватись; вміють оцінювати історичні й сучасні процеси, визначати наявні проблеми в економічному житті країни, тенденції світового розвитку; мають високі моральні якості; володіють навичками організаторської та управлінської діяльності; вміють ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних і економічних наслідків та забезпечують інноваційний розвиток суспільства й підтримують позитивний імідж університету, факультету та кафедри.

Метою кафедри є задоволення стабільно високого попиту у сучасному глобалізованому суспільстві на підготовку фахівців високої кваліфікації, які володіють загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями, здатні розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, оподаткування, контролю, аудиту і аналізу, здійснювати інновації на основі організації та провадження навчального процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і техніки, впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу, що ґрунтується на поєднанні інноваційних, креативних, міжсекторальних підходів щодо підвищення потенційних можливостей у сфері надання освітніх послуг та провадження науково-дослідної діяльності.

Основними стратегічними та тактичними пріоритетними напрями діяльності кафедри є:

 • надання якісних освітніх послуг у відповідності до освітніх стандартів і норм, що реалізують вимоги до змісту вищої освіти та формування доступних умов навчання для кожного студента;
 • здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності та якості підготовки випускників ЦНТУ, у тому числі шляхом розширення можливостей сертифікації за міжнародними програмами;
 • підтримання та подальший розвиток якісної структури кадрового забезпечення кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • забезпечення матеріально-технічного та інноваційного розвитку кафедри;
 • створення можливостей для розширення напрямів та обсягів наукових досліджень кафедри;
 • залучення студентів до проведення наукових досліджень, здійснюваних на кафедрі та обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
 • формування ефективних форм партнерства як з вітчизняними, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;
 • розвиток міжнародного співробітництва, підвищення міжнародної мобільності як викладачів, так і студентів;
 • пошук можливостей залучення до виконання проектних пропозицій;
 • вдосконалення профорієнтаційної роботи, використання сучасних форм і методів її проведення, в тому числі, через мережу Internet, залучення випускників шкіл і коледжів до навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
 • розширення можливостей щодо залучення до навчання іноземних громадян у тому числі шляхом отримання ліцензії з правом навчання іноземних громадян за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
 • постійне поповнення веб-сторінки кафедри актуальними новинами та подіями щодо діяльності кафедри, у тому числі представлення сторінки кафедри англійською мовою;
 • формування позитивного іміджу кафедри, як базового структурного підрозділу ЦНТУ, створення сприятливої й доброзичливої атмосфери в колективі, толерантних і тактовних відносин між всіма учасниками освітнього процесу.

Діяльність кафедри аудиту, обліку та оподаткування має бути спрямована на:

 • підготовку фахівців високої кваліфікації, які володіють загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями, здатні розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, оподаткування, контролю, аудиту і аналізу, здійснювати інновації та бути конкурентоспроможними на ринку праці;
 • організацію та провадження навчального процесу у тісному поєднанні з науково-дослідною діяльністю на основі застосування інноваційних, креативних, міжсекторальних підходів щодо розвитку та підвищення освітнього, фахового, науково-дослідного та особистісного потенціалу усіх учасників освітнього процесу;
 • забезпечення зростання престижу навчання та відповідно контингенту студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та ліцензованими освітніми програмами, відносно яких кафедра аудиту, обліку та оподаткування є випусковою та відповідно формування іміджу університету як глобального дослідницького освітнього центру.

Цільові орієнтири діяльності кафедри аудиту, обліку та оподаткування за основними напрямами діяльності

Навчальна робота

 • забезпечення якості освітнього процесу згідно із стандартами вищої освіти та нормативними актами з організації освітнього процесу, відповідно до принципу науковості, із дотриманням засад академічної доброчесності та академічної свободи;
 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
 • організація навчальних занять на всіх формах навчання за всіма видами роботи із здобувачами вищої освіти, з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до затверджених освітніх програм, навчальних планів і графіків підготовки фахівців;
 • впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних методів навчання, створення умов для розвитку творчих здібностей здобувачів вищої освіти, безперервний розвиток та підвищення якості освітніх технологій навчання;
 • залучення у навчальний процес іноземних викладачів – волонтерів;
 • розвиток методів та засобів навчальної діяльності, спрямованих на формування практичних навичок здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
 • забезпечення якісного наукового керівництва підготовкою обов’язкових індивідуальних наукових робіт студентів відповідних рівнів вищої освіти;
 • контроль якості навчання здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, аналіз результатів поточного та підсумкового контролю знань, організація та контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
 • облік і контроль успішності та відвідування навчальних занять студентами, аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості та дисципліни навчання студентів;
 • сприяння обміну досвідом навчальної роботи між кафедрами університету, які здійснюють підготовку фахівців з економічних спеціальностей та у співпраці з аналогічними кафедрами інших закладів освіти України й зарубіжних країн.

Методична робота

 • моніторинг, перегляд та удосконалення навчальних планів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в розрізі варіативної компоненти за відповідними рівнями вищої освіти;
 • формування конкурентоспроможних освітніх програм, що відповідають кращим національним та світовим практикам, з урахуванням їх відповідності стандартам вищої освіти та вимогам Міністерства освіти і науки України спрямованих на підготовку фахівців із відповідними компетентностями, з урахуванням широкого спектру освітніх потреб здобувачів вищої освіти та роботодавців;
 • удосконалення системи компетентностей випускників освітніх ступенів бакалавра та магістра на основі їх гармонізації з професійними стандартами роботодавців;
 • забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах;
 • упровадження в освітній процес активних, інтерактивних, ігрових, проблемних та інших сучасних інноваційних технологій, форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти для більш повного розкриття їх особистісного потенціалу;
 • формування і періодичне оновлення напрямів досліджень, в межах яких визначається тематика дипломних робіт, поглиблення наукової компоненти дипломних робіт студентів на основі вільного вибору проблематики досліджень;
 • запобігання плагіату в студентських наукових роботах, оприлюднення списку захищених дипломних робіт на веб-сторінці кафедри, що розміщена на офіційному веб-сайті університету;
 • розроблення на основі компетентнісного підходу та систематичне оновлення робочих навчальних програм, методичного забезпечення щодо навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, методичного забезпечення виробничої, комплексної, переддипломної практики, підготовки курсових та дипломних робіт студентів;
 • активізація діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри щодо підготовки підручників, навчальних посібників, інших навчальних та навчально-методичних видань з дисциплін, які закріплені за кафедрою, у тому числі у співпраці з провідними науковими установами, закладами вищої освіти України та зарубіжних країн;
 • сприяння створенню й реалізації англомовних навчальних програм, курсів, функціонування двох робочих мов (української та англійської) на всіх рівнях навчальної та наукової діяльності;
 • формування англомовних освітніх програм для підготовки здобувачів вищої освіти із числа іноземних громадян;
 • розроблення та використання в навчальному процесі курсів відео лекцій провідних викладачів з партнерських вітчизняних та іноземних закладів вищої освіти з дисциплін, які закріплені за кафедрою.

Науково-інноваційна робота

 • наступництво та розвиток наукових шкіл кафедри;
 • розширення обсягу наукових досліджень за профілем кафедри, на основі бюджетного, договірного та грантового фінансування, упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
 • залучення здобувачів вищої освіти різних рівнів до організації і проведення наукових заходів;
 • активізація участі науково-педагогічного персоналу кафедри та здобувачів вищої освіти різних рівнів в конкурсах та проектах, що проводяться МОН, іншими державними установами, міжнародними організаціями на проведення науково-дослідних робіт за специфікою діяльності кафедри;
 • створення на кафедрі студентського наукового гуртка, забезпечення його ефективного функціонування;
 • активізація участі студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН;
 • залучення студентів до участі в міжнародних студентських олімпіадах, міжнародних конкурсах наукових робіт, міжнародних професійних конкурсах та міжнародних конференціях, які проводяться в Україні та за її межами;
 • розширення кола міжнародних партнерів за напрямами основних наукових інтересів кафедри;
 • залучення зарубіжних учених до проведення спільних наукових досліджень за профілем кафедри;
 • організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій (монографій, статей у наукових журналах, доповідей та повідомлень на наукових конференціях тощо), у тому числі спільних наукових праць із провідними вченими України та представниками зарубіжних наукових шкіл;
 • сприяння науково-педагогічним працівникам кафедри в підготовці ними оригінальних наукових праць й опублікуванні їх у вітчизняних рецензованих фахових виданнях та інших періодичних виданнях, зокрема, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
 • організація та проведення на базі кафедри наукових конференцій, форумів, тематичних круглих столів, семінарів, у тому числі й за участю іноземних учасників з публічною презентацією отриманих практичних результатів, підвищення наукового рівня таких заходів та розширення географії учасників;
 • забезпечення кваліфікованого наукового керівництва (консультування) підготовкою індивідуальних наукових робіт здобувачів наукового рівня вищої освіти – дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук за профілем діяльності кафедри та їх своєчасного захисту;
 • активізація діяльності з рецензування рукописів монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, наукових статей, наукових проектів, звітів тощо.

Організаційна робота

 • забезпечення формування штатів науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу кафедри відповідно до затверджених нормативів;
 • створення умов для нерозривності процесів освітньої діяльності, навчання та науково-дослідної роботи;
 • удосконалення системи внутрішньої комунікації між науково-педагогічними працівниками кафедри та здобувачами вищої освіти усіх рівнів;
 • створення сприятливих умов організації праці науково-педагогічних працівників, які виконують наукові дослідження як переможці конкурсів та проектів, що проводяться МОН, іншими державними установами, міжнародними організаціями;
 • сприяння участі науково-педагогічних працівників кафедри у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії, редакційних колегіях фахових періодичних наукових видань, збірниках наукових праць, організаційних комітетах науково-практичних конференцій тощо;
 • поповнення веб-сторінки кафедри, що розміщена на офіційному веб-сайті університету актуальними новинами та подіями щодо діяльності кафедри, у тому числі представлення сторінки кафедри англійською мовою;
 • розроблення та реалізація комплексу заходів, спрямованих на формування привабливого зовнішнього іміджу кафедри як базового структурного підрозділу ЦНТУ;
 • організація співробітництва з іншими кафедрами університету, кафедрами інших закладів вищої освіти, структурними підрозділами наукових установ України та зарубіжних країн у навчальній, науково-методичній та науково-дослідній роботі;
 • формування планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри (стажування як у вітчизняному, так і у зарубіжному середовищі – заклади вищої освіти, наукові установи, виробництво тощо).

Профорієнтаційна робота

 • підтримка і розвиток взаємозв’язків із загальноосвітніми закладами, закладами професійної (професійно-технічної) освіти, закладами вищої освіти (коледжами, інститутами), молодіжними організаціями щодо проведення рекламно-інформаційної кампанії, агітаційної роз’яснювальної роботи відносно спеціальності та освітніх програм за якими здійснюється підготовка фахівців на кафедрі;
 • організація публічних виступів за профілем діяльності кафедри для формування в абітурієнтів освітніх і професійних інтересів;
 • участь у проведенні «Днів відкритих дверей», олімпіад, конференцій, інших заходів із залученням потенційних абітурієнтів, студентів та випускників;
 • пошук креативних засобів та підходів щодо взаємозв’язку з молодю задля популяризації спеціальності 071 «Облік і оподаткування», залучення майбутніх абітурієнтів до вступу і подальшого навчання в університеті;
 • підтримання організаційних і творчих зв’язків із випускниками кафедри та підприємствами, установами і організаціями, які вони представляють.

Виховна робота

 • пошук активних способів взаємодії із студентською молоддю, спрямованих на формування у студентів поваги до національних культурних цінностей, історико-культурного надбання і традицій українського народу, формування усвідомленої потреби в дотриманні законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури та пріоритету морально-етичних цивілізаційних цінностей;
 • забезпечення дотримання студентами вимог законодавства України, дбайливого ставлення до майна кафедри та університету, поводження відповідно до принципу академічної доброчесності в університеті та свідомого дотримання морально-етичних норм поведінки поза його межами;
 • розроблення та реалізація комплексу заходів за участі студентів, спрямованих на формування внутрішнього позитивного іміджу кафедри й університету, вдосконалення корпоративної культури та формування позитивного соціального середовища;
 • формування у студентської молоді здатності до соціальної мобільності та адаптації в суспільстві;
 • створення умов для забезпечення особистісного розвитку студентів та їх професійного становлення;
 • сприяння працевлаштуванню випускників кафедри;
 • заохочення та сприяння участі у соціально-орієнтованих проектах, волонтерській роботі.

Міжнародна діяльність

 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та гармонійне використання кращих досягнень в організації освітнього процесу;
 • презентація діяльності та досягнень кафедри на міжнародному рівні, зокрема за допомогою створення англомовної версії веб-сторінки кафедри, що розміщена на офіційному веб-сайті університету;
 • сприяння участі науково-педагогічних працівників кафедри у навчанні та стажуванні в закордонних закладах вищої освіти;
 • активізація участі науково-педагогічного персоналу кафедри у міжнародних наукових та освітніх проектах і програмах й міжнародних науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, виставках тощо);
 • продовження активного розвитку міжнародного співробітництва та пошук нових партнерів і нових форм та напрямів співробітництва;
 • створення умов для активізації академічної мобільності студентів і викладачів з метою підвищення якості освіти (програма «Подвійний диплом», проект Erasmus+);
 • активізація роботи щодо видання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших публікацій у співавторстві з представниками наукових шкіл зарубіжних країн.

Очікувані результати

 • зростання контингенту студентів;
 • переорієнтація на інноваційні підходи у всіх напрямах професійної діяльності та використання сучасних методів щодо підготовки майбутніх фахівців;
 • ефективне партнерство з університетами, з якими підписано договори про співпрацю (як вітчизняними так і зарубіжними), представниками влади та бізнесу, які спроможні наблизити вітчизняний освітній простір до європейського рівня та сприяти формуванню умов для діяльності кафедри аудиту, обліку та оподаткування зокрема та ЦНТУ в цілому, як регіонального інноваційного центру.
© 2024 KNTU