Умови вступу

КАОО здійснює підготовку фахівців
за різними освітніми рівнями зі спеціальності
071 “Облік і оподаткування” та підготовку
науково-педагогічних та наукових кадрів для
здобуття ступеня РhD - Доктора філософії в галузі
управління та адміністрування зі спеціальності
071 ‘‘Облік і оподаткування”.

Наша кафедра
надає можливість:

отримати освітній рівень “Бакалавр”,
“Магістр” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;
навчатися денно або заочно;
навчатися за скороченою програмою;
отримати другу вишу освіту зі спеціальності
071 “Облік і оподаткування”;
дипломованим спеціалістам та магістрам – отримати
ступінь РhD - Доктора філософії в галузі управління та
адміністрування.

© 2024 KNTU