Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма «071 – Облік і оподаткування»

Спеціальність: 071 – Облік і оподаткування

Ступінь, що присвоюється: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з обліку і оподаткування

Освітньо-наукова програма включає освітню та наукову складову.
Обсяг освітньої складової програм: 60 кредитів ЄКТС, з яких: оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями – 4 кредити ЄКТС (120 годин); вивчення іноземної мови (здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи іноземною мовою) – 8 кредитів ЄКТС (240 годин); набуття універсальних навичок дослідника – 9 кредитів ЄКТС (270 годин); здобуття компетентностей із спеціальності (професійна та практична підготовка) – 23 кредити ЄКТС (690 годин); вибіркові освітні компоненти – 16 кредитів ЄКТС (480 годин).
Наукова складова програми. Передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Термін навчання: чотири роки.

Навчальний план 2023/2024

Перелік компонент освітньо-наукової програми

1-й навчальний рік
Осінній семестр
Обов’язкові компоненти ОНП
Філософія науки
Англійська мова за профілем наукової спеціальності
Педагогіка вищої школи
Інформаційні технології в науковій діяльності
Концепції і парадигми розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку
Податкова політика та управління оподаткуванням
1-й навчальний рік
Весняний семестр
Обов’язкові компоненти ОНП
Методологія та організація наукових досліджень і проектної діяльності
Аудиторська діяльність та контроль якості аудиту: теорії, концепції, перспективи
Методологія та методика прогнозування і планування в сфері аудиту та оподаткування
Науково-педагогічна практика
Вибіркові компоненти ОНП
16 кредитів ЄКТС (4 ВК обсягом 4 кредити ЄКТС)
© 2024 KNTU