ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета дисципліни: засвоєння теоретичних знань та практичних навичок з опрацювання, систематизації, зіставлення та практичного використання діючих регламентів обліково-інформаційного забезпечення різного рівня при веденні підприємницької діяльності та управлінні нею.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ та набуття студентами практичних навичок розв’язання ситуаційних завдань опрацювання та застосування законодавчих документів, нормативів та регламентів з того чи іншого напрямку інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.

Предметом вивчення дисципліни: процеси, прийоми та методи регламентації інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, а також системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку як основи інформаційного забезпечення управління підприємницькою діяльністю.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Теоретичною і методологічною базою вивчення є дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, бухгалтерський облік, правознавство та професійна діяльність, менеджмент.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • генезис та сучасну побудову системи регламентування бухгалтерського обліку в Україні;
  • регламентування процесів гармонізації та стандартизації обліку в Україні та світі;
  • регламентацію нормативного забезпечення фінансової звітності, документообороту та облікової реєстрації;
  • рівні регулювання облікової політики підприємств, їхні завдання, функції, взаємодії;
  • регламентування облікової політики щодо активів і пасивів на рівні підприємства;
  • регламентування політики податкових відносин і організації обліку.

Вміти:

  • опрацьовувати нормативно-законодавчі та методичні документи та регламенти з облікового та податкового напрямків інформаційного забезпечення підприємницької діяльності;
  • керуючись принципами обліку, обирати методи та процедури ведення обліку відповідно до П(С)БО таким чином, щоб достовірно відображати фінансовий стан і результати діяльності залежно від організаційно-економічних особливостей підприємства;
  • застосовувати нормативні та методичні документи у випадках варіативного підходу до вирішення проблемних ситуацій у сфері обліку та оподаткування.

Зміст дисципліни за темами:

1. Необхідність та передумови державного регулювання економіки.
2. Світові моделі регулювання обліку.
3. Проблеми реалізації програми реформування бухгалтерського обліку в Україні.
4. Рівні та види регламентування бухгалтерського обліку в Україні.
5. Регламентація нормативного забезпечення фінансової звітності, документообороту та облікової реєстрації.
6. Регламентація податкових розрахунків.
7. Регламентація, сутність та рівні облікової політики.
8. Облікова політика підприємства щодо активів і пасивів.
9. Політика податкових відносин і організації обліку.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 14 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 48 год.) Курсова робота.

Форма контролю: залік..

© 2022 KNTU