ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Мета дисципліни: є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії та практики оподаткування, розкриття шляхів забезпечення фінансових інтересів держави, та захист прав платників податків, опанування студентами теоретико-методологічних основ здійснення аналізу діючої системи оподаткування, засвоєння основ підприємницької діяльності, роботи державних органів системи оподаткування, що забезпечує засвоєння студентами практичних знань з питань податкового законодавства

Завдання дисципліни: вивчення дисципліни “Податкова система України” є вміння студентів орієнтуватись в положеннях податкового Кодексу України; орієнтуватись у податковій системі та податковій політиці України; об`єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці; розуміти сутність і тенденції розвитку податкових відносин; розробляти та вирішувати актуальні проблеми теорії і практики розбудови даної системи держави; з'ясування сутності та значення необхідності оподаткування, оволодіння знаннями з його основ, фінансово-економічного механізму, методами та прийомами його здійснення; ознайомлення з джерелами оподаткування та особливостями оподаткування на підприємствах різних галузей, сфер діяльності та форм власності; вивчення комплексу показників оцінки різноманітних баз оподаткування; засвоєння основ методичної послідовності та порядку розрахунку різноманітних податків; визначення кола платників для відповідних податків; знання основ пільгового оподаткування із сукупності податків, зборів, внесків та платежів підприємств.

Предметом вивчення дисципліни: система відносин між сторонами податкової системи. Практичні аспекти застосування конкретних видів податків на підставі вивчення їх змісту, виконання потреб фінансового ринку і окремих галузей економічної та соціальної сфери національного суспільства.

Місце дисципліни в навчальному процесі: курс “Податкова система” тісно пов’язаний з іншими економічними дисциплінами: “Макроекономіка”, “Фінанси”, “Бюджетна система України”, “Основи економічних теорій”, “Економічна історія”, “Податковий менеджмент” та ін.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • особливості податкової звітності різних підприємств;
 • види грошових надходжень підприємств;
 • техніку податкових розрахунків;
 • типову податкову документацію;
 • прийоми і методи складання податкової звітності;
 • порядок обліку кола платників;
 • порядок визначення строків сплати податків;
 • умови надання пільг з оподаткування;
 • особливості обрахування різноманітних податків;
 • відповідальність та штрафні санкції за ухилення від сплати податків.

Уміти:

 • визначати коло платників;
 • визначати об`єкт оподаткування (базу оподаткування);
 • нараховувати суму податків за відповідними ставками;
 • вести податковий облік документації;
 • враховувати пільги з податків.

Зміст дисципліни за темами:

1. Основні положення оподаткування в Україні. Сутність, функції та види податків.
2. Історичні аспекти виникнення й розвитку податків.
3. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.
4. Організація податкової служби і податкової роботи.
5. Особливості справляння податку на додану вартість.
6. Акцизний податок .
7. Мито.
8. Податок на прибуток підприємств.
9. Податок на доходи фізичних осіб.
10. Спрощена система оподаткування.
11. Місцеві податки і збори.
12. Екологічний податок.
13. Рентна плата.
14. Податки на майно.
15. Ухилення від податків та перекладання податків.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекції – 28 год, практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач:

© 2022 KNTU