ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2

Мета дисципліни: засвоєння студентами нормативно – методичних засад та опанування практичними навичками відображення в системі фінансового обліку та звітності наявності і руху капіталу та зобов’язань на підставі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Завдання дисципліни: засвоєння студентами знань в обсязі даної програми щодо принципів і методів відображення в обліку та представлення у фінансовій звітності капіталу та зобов’язань підприємств, набуття навичок самостійного ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку капіталу та зобов’язань, їх оцінки та представлення у фінансовій звітності відповідно до вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Предметом вивчення дисципліни: нормативна регламентація, методологія і методика відображення в обліку та фінансовій звітності процесів формування та руху власного капіталу і зобов’язань.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: облік в зарубіжних країнах, історія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, оцінка в бухгалтерському обліку, фінансовий облік 1.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • нормативні та методичні засади обліку та відображення у фінансовій звітності власного капіталу;
  • нормативні та методичні засади обліку та відображення у фінансовій звітності довгострокових зобов’язань;
  • нормативні та методичні засади обліку та відображення у фінансовій звітності поточних зобов’язань;
  • нормативні та методичні засади обліку розрахунків наслідком яких є зобов’язання.

Вміти:

  • застосовувати критерії визначення елементів фінансових звітів з представлення капіталу та зобов’язань;
  • скласти, перевірити і обробити первинні документи з формування та руху капіталу та зобов’язань;
  • здійснити оцінку капіталу та зобов’язань на різних етапах обліку та складання фінансової звітності згідно з вимогами П(С)БО;
  • визначати елементи облікової політики в частині відображення капіталу та зобов’язань в обліку та звітності;
  • складати кореспонденцію рахунків за господарськими операціями з руху капіталу та зобов’язань;
  • робити записи в облікових регістрах аналітичного, синтетичного та зведеного обліку.

Зміст дисципліни за темами:

1. Капітал як економічна категорія та об’єкт фінансового обліку і фінансової звітності.
2. Фінансовий облік та відображення у звітності формування та руху внесеного капіталу та розрахунків із засновниками, резервного капіталу, додаткового капіталу, капіталу у дооцінках.
3. Побудова фінансового обліку доходів, витрат, формування та використання фінансових результатів.
4. Фінансовий облік цільового фінансування, цільових надходжень, забезпечення майбутніх виплат і платежів.
5. Побудова фінансового обліку розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями.
6. Фінансовий облік кредитних та лізингових операцій.
7. Фінансовий облік розрахунків з кредиторами за товарними операціями.
8. Фінансовий облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.
9. Фінансовий облік розрахунків з іншими кредиторами та доходів майбутніх періодів.
10. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом.

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин - 150 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., лабораторні заняття – 14 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 50 год.). Курсова робота.

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU