ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Мета дисципліни: формування системи знань з вітчизняної історії від моменту появи людини на території України і до сьогодення, а також знань про культуру як специфічний та унікальний феномен людства; розгляд історичного і культурного процесів в розвитку, в єдності та суперечності різноманітних явищ і тенденцій у ньому, виклад основних подій і проблемних моментів історії України, осмислення закономірностей культурно-історичного розвитку в контексті глобальних перетворень.

Завдання дисципліни: допомога в систематизації знань з вітчизняної історії та культури;вивчення та аналіз важливих фактів, подій, процесів історії України та національної культури;осмислення унікального історичного досвіду боротьби українського народу за свою державність;визначення особливостей історичного розвитку української культури, виявлення її зв'язку з соціальними, політичними, цивілізаційними процесами;представлення сучасності як результату історичного розвитку людства.

Предметом вивчення дисципліни: етапи та закономірності розвитку вітчизняної історії та культури.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • логіку становлення та розвитку історичного життя на українських землях;
 • загальні основи культурно-історичного процесу;
 • періодизацію історії України, хронологію основних подій;
 • цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;
 • особливості етапів розвитку вітчизняної історії та культури, їх матеріальні здобутки та духовні цінності;
 • політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми розвитку української держави;
 • світоглядні особливості української культури та їх зв'язок з національним характером;
 • видатних діячів історії та культури, політичних лідерів різних епох;
 • сутність українських національно-культурних проектів;
 • специфіку української культури як складової світового культурного процесу;
 • концептуальні засади стратегії зовнішньополітичного, економічного та соціального розвитку України в сучасних умовах.

Уміти:

 • користуватися категоріальним апаратом історичної науки;
 • вирізняти основні методологічні підходи до визначення суті, змісту та характеру цінностей культури;
 • вільно орієнтуватися в подіях і процесах української історії та культури;
 • аналізувати явища історичного життя, тенденції розвитку культури в їх історичній ретроспективі й перспективі;
 • усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки важливих історичних подій і культурних процесів;
 • оцінювати історичні та культурні досягнення українського народу різних часів;
 • використовувати досвід української історії та культури для вірної орієнтації у виборі сенсожиттєвих цінностей, визначення лінії особистісної поведінки в сучасних соціально-політичних реаліях і збагачення власної духовної культури.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет і методологічні основи курсу.
2. Найдавніша історія України.
3. Формування української державності. Київська Русь. Галицько-Волинська держава.
4. Соціокультурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
5. Українські землі у складі іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.).
6. Козацтво у суспільно-політичному житті України.
7. Національно-визвольна боротьба українського народу і утворення козацько-гетьманської держави (1648 -1676 рр.).
8. Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.
9. Україна у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст.
10. Україна у другій половині ХІХ ст.
11. Національно-культурне відродження України ХІХ – початку ХХ ст.
12. Україна на початку ХХ ст.
13. Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.
14. Міжвоєнний період в історії українського народу (1921 – 1939 рр.)
15. Україна в роки Другої світової війни.
16. Україна в повоєнний період (1945 – 1964 рр.).
17. Україна на шляху до свободи і незалежності.
18. Національно-державне відродження України. Розгортання державотворчих процесів.
19. Утвердження незалежної України.
20. Сучасні соціокультурні трансформації.

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин – 150 (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 64 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU