ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Мета дисципліни: оволодіння знаннями з історії виникнення, становлення та розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування.

Завдання дисципліни: засвоєння загальних методологічних підходів до вивчення історії бухгалтерського обліку; ознайомлення з обліковими системами стародавнього світу та середньовіччя; оволодіння знаннями з формування бухгалтерської науки в Італії та інших країнах Європи і світу; оволодіння знаннями з історичного розвитку і формування теорії подвійного відображення фактів господарювання; вивчення історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Предметом вивчення дисципліни: процес зародження, становлення та розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях історії та культури України, макроекономіки та мікроекономіки.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • періодизацію розвитку бухгалтерського обліку;
 • облікові теорії та світові бухгалтерські школи;
 • розвиток основних понять та категорій бухгалтерського обліку;
 • становлення та розвиток бухгалтерського обліку в Україні;
 • внесок у вивчення історії обліку вчених різних країн, зокрема українських;
 • особливості зародження та розвитку обліку у різних країнах світу;
 • зародження та розвиток галузевого обліку.

Уміти:

 • формулювати існуючі підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку;
 • визначати головні ознаки зародження обліку в різних країнах світу;
 • формулювати вплив наукової думки різних облікових шкіл на становлення і розвиток обліку;
 • визначати юридичні та економічні аспекти зародження бухгалтерської науки;
 • характеризувати основні особливості різних облікових шкіл та їх розвиток;
 • формулювати сутність, основні особливості та розвиток форм ведення обліку;
 • характеризувати початки обліку на території України, систематизувати праісторичний розвиток України та виникнення облікової культури;
 • характеризувати основні особливості розвитку обліку в Україні та внесок окремих економістів та вчених у його розвиток.

Зміст дисципліни за темами:

1. Загальні методологічні підходи до вивчення курсу історії бухгалтерського обліку.
2. Зародження бухгалтерського обліку та періодизація його розвитку.
3. Перші облікові системи і виникнення подвійної бухгалтерії.
4. Формування бухгалтерського обліку як науки.
5. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи.
6. Розвиток основних понять та категорій бухгалтерського обліку в історичному контексті.
7. Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

© 2023 KNTU