УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Мета дисципліни: формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Завдання дисципліни: набуття вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Предметом вивчення дисципліни: оволодіння науковими знаннями в сфері управлінського та бухгалтерського обліку, що дає базові поняття про інформаційну систему підприємства, основні принципи реєстрації фактів господарської діяльності, розкриває методи управлінського обліку та його елементів (оцінка та калькуляція витрат, бухгалтерський баланс, витрати виробництва, собівартість продукції та ін.).

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • методологічні основи організації та ведення управлінського обліку;
  • сучасну нормативну регламентацію обліку витрат;
  • основи прийняття управлінських рішень;
  • теоретичні засади бюджетування.

Вміти:

  • класифікувати витрати за різними напрямками;
  • обліковувати витрати за місцями їх виникнення та центрами відповідальності;
  • визначати собівартості продукції за умов використання різних методів обліку;
  • проводити аналіз “витрати - обсяг - прибуток”;
  • приймати операційні управлінські рішення;
  • складати бюджети.

Зміст дисципліни за темами:

1. Мета, зміст та організація управлінського обліку.
2. Склад витрат виробництва.
3. Класифікація і поведінка витрат.
4. Методи обліку і калькулювання витрат.
5. Облік і калькулювання за повними витратами.
6. Облік і калькулювання за змінними витратами.
7. Облік і калькулювання за нормативними витратами.
8. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.
9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.
10. Бюджетування і контроль.
11. Облік і контроль за центрами відповідальності.
12. Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., лабораторні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU