УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Мета дисципліни: формування та застосування системи знань з графічних, орфоепічних, орфографічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних норм сучасної української мови для ведення ділової документації та професійного спілкування; опанування культурою усного професійного спілкування, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері.

Завдання дисципліни: здобуття студентами ґрунтовних і систематичних знань з графічних, орфоепічних, орфографічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних норм оформлення організаційної, розпорядчої, господарсько-договірної, обліково-фінансової та документації щодо особового складу; засвоєння норм культури усного й писемного мовлення, оволодіння навичками комунікації та етикету спілкування; формування чіткого й правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, навичок оперування фаховою термінологією, редагування та коригування наукових текстів.

Предметом вивчення дисципліни: знання із застосуванням орфоепічних, графічних, лексичних, граматичних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних норм сучасної української літературної мови.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • походження української мови, її зв’язки з іншими слов’янськими мовами;
 • основні стилі сучасної літературної мови;
 • орфоепічні, графічні, лексичні, граматичні, стилістичні, орфографічні; пунктуаційні, норми ділового спілкування та ведення документації
 • норми ведення документації: організаційної, розпорядчої, господарсько-договірної, обліково-фінансової та щодо особового складу;
 • фахову термінологію, основи редагування та коригування наукових текстів;
 • основи культури професійного спілкування.

Вміти:

 • розповідати про походження української мови, її зв’язки з іншими слов’янськими мовами;
 • характеризувати основні стилі сучасної літературної мови;
 • володіти орфоепічними, графічними, лексичними, граматичними, стилістичними, орфографічними, пунктуаційними, нормами ділового спілкування та ведення документації;
 • володіти основами писемної й усної форм української мови;
 • володіти правилами ведення документації: організаційної, розпорядчої,
 • господарсько-договірної, обліково-фінансової та щодо особового складу;
 • створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат, тези, наукову статтю тощо;
 • володіти основами культури професійного спілкування.

Зміст дисципліни за темами:

1. Теоретичні засади курсу «українська мова (професійного спрямування)». Українська мова професійного спрямування як навчальна дисципліна. Становлення української мови.
2. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми фахової мови. Документи щодо особового складу. Автобіографія. Заява. Резюме. Пропозиція. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Функціональні стилі мови професійного спрямування. Мовні і жанрові особливості офіційно-ділового та наукового стилів. Морфологічні норми фахового мовлення. Лексичні норми фахового мовлення. Синтаксичні норми мови професійного спрямування.
4. Довідково-інформаційні документи. Відгук. Наукове повідомлення. Рецензія. Анотація. Публіцистичний стиль. Прес-реліз.
5. Українська термінологія у професійному спілкуванні. Термінологічні словники у професійній діяльності. Науковий стиль. Основні жанри наукового стилю. Реферат. Наукова доповідь. Стаття. Тези. Курсова робота. Правила оформлення наукової роботи. Правила оформлення літератури.
6. Епістолярний стиль. Етикет службового листування. Основні вимоги до ведення ділової документації. Службовий лист. Правила оформлення службового листа.
7. Публічне монологічне мовлення. Сутність і специфіка публічної монологічної мови. Роди і жанри публічної монологічної мови Підготовка промови. Структура промови Оратор і аудиторія. Виголошення промови.
8. Розмовний стиль. Усне літературне мовлення як різновид фахової мови.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. - (в т.ч. практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 32 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU