ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Мета дисципліни: формування системи базових знань з методології, методики та організації державного фінансового контролю.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо теоретичних основ державного фінансового контролю, його значення, завдань і тенденцій розвитку у сучасних умовах господарювання; вивчення повноважень органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в Україні; розуміння основних організаційно-методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю; застосовування набутих теоретичних знань під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо здійснення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, податкових перевірок та інших контрольних заходів.

Предметом вивчення дисципліни: методологія, методика і організація державного фінансового контролю.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економічної теорії, бухгалтерського обліку, фінансового обліку, обліку в бюджетних установах, аудиту, фінансів, господарського законодавства.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • організаційні процедури внутрішнього контролю;
  • порядок проведення та об’єкти інвентаризації, а також процедури державного фінансового контролю визнання в обліку її результатів;
  • форми, види, мету, методи і прийоми державного фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання;
  • стадії і процедури контрольно-ревізійного процесу, особливості планування контрольно-ревізійної роботи, формування робочої документації і узагальнення результатів контролю, підготовки висновків і пропозицій;
  • організаційні і методичні засади аудиту ефективності використання державних коштів.

Вміти:

  • знаходити типові помилки і порушення, що виникають в обліковій системі суб’єктів господарювання;
  • володіти навичками щодо основних напрямів проведення контрольних заходів стосовно різних питань фінансово-господарської діяльності об’єктів контролю;
  • об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки та рекомендації для прийняття рішень за наслідками проведення цих заходів, здійснювати нагляд за їх виконанням при виявленні недоліків і порушень.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність і функції державного фінансового контролю.
2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика.
3. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення.
4. Державний фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання.
5. Державний фінансовий контроль та бюджетний процес.
6. Етика працівників Державної аудиторської служби України.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год (в т.ч. лекції - 14 год.; практичні заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.).

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Головченко Н.Ю., доц., к.е.н.

© 2022 KNTU