АУДИТ

Мета дисципліни: формування системи базових теоретичних знань та набуття практичних навичок проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг на підставі національного законодавства і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад аудиту, опанування системи законодавчих та нормативно-інструктивних матеріалів, стандартів аудиту, Кодексу етики, набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, оформлення робочих і підсумкових документів.

Предметом вивчення дисципліни: нормативна регламентація, методологія і методика аудиту.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: економіка підприємств, бухгалтерський облік, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, фінансовий облік, теорія фінансового контролю і аудиту, економічний аналіз за видами економічної діяльності тощо.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність, завдання, класифікацію, принципи аудиту і його значення в сучасних умовах;
 • систему нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні;
 • структуру, повноваження та порядок формування Аудиторської палати України, компетенцію міжнародних організацій аудиторів, роль та правові засади функціонування професійних громадських організацій аудиторів України;
 • основні положення законодавства України про аудиторську діяльність, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та Кодексу професійної етики;
 • права, обов'язки та відповідальність аудиторів (аудиторських фірм);
 • методи, прийоми та процедури аудиту;
 • поняття суттєвості в аудиті та методи оцінки аудиторського ризику;
 • способи оцінювання системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві;
 • порядок планування та проведення аудиту;
 • сутність, джерела, види та методи одержання аудиторських доказів;
 • порядок ведення та представлення робочих документів аудитора;
 • сутність, види, зміст і структуру аудиторського звіту (висновку) та умови надання;
 • порядок здійснення контролю якості роботи аудиторів;
 • перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми).

Уміти:

 • визначати об'єкти аудиту та розраховувати рівень аудиторського ризику;
 • обирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту;
 • здійснювати листування з потенційним клієнтом до укладання договору на проведення аудиту, укладати договір на проведення аудиту;
 • складати загальну стратегію, план та програму аудиту;
 • збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази та оцінювати ступінь їх надійності;
 • складати робочі документи аудитора;
 • готувати аудиторський звіт та іншу підсумкову документацію;
 • проводити контроль якості роботи аудиторів;
 • відстежувати виконання підприємством рекомендацій аудитора.

Зміст дисципліни за темами:

1. Розвиток та становлення аудиту в умовах ринкової економіки.
2. Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання.
3. Професійна етика аудиторів та контроль якості їх роботи.
4. Методи аудиту, аудиторський ризик та суттєвість.
5. Оцінка системи бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.
6. Планування та етапи аудиту.
7. Аудиторські докази та аудиторська документація.
8. Аудиторський звіт (висновок) та інші підсумкові документи.
9. Розвиток аудиту в умовах глобалізації економічних процесів.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Пугаченко О.Б., к.е.н., доц.

© 2023 KNTU