К.е.н., доцент Пугаченко Ольга Борисівна

Пугаченко Ольга Борисівна, 11.09.1980 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 13 років

Сфера наукових інтересів:

Аудит, завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, економічна експертиза, судові експертизи з економічних питань, внутрішній контроль, податкова система, оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Аудит, Економічна експертиза, Облік і аудит, Оподаткування малого бізнесу

Освіта:

1997-2002 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність “Облік та аудит”, диплом магістра з відзнакою

1999-2001 рр. – Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права імені М.П. Сая, спеціальність “Правознавство”, диплом юриста з відзнакою

2002-2005 рр. – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Науковий ступінь:

2008 рік – Кандидат економічних наук, Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема дисертаційного дослідження: “Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами”

Вчені звання:

2010 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Досвід професійної роботи:

2002-2009 рр. – асистент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2009 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2002 по теперішній час (за сумісництвом) – бухгалтер-експерт Аудиторської фірми ТОВ “Дункан-Аудит”

Професійна активність:

Науковий керівник секції мікроекономіка та макроекономіка Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

Експерт з питань апеляції на обласних олімпіадах з економіки учнів 11 класів

Співпраця з Прокуратурою міста Кіровограда в якості спеціаліста, фахівця в галузі “обліку та аудиту”

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції”
(м. Одеса, 5-6 червня 2014 р.).

2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики” (м. Полтава, 20-23 жовтня 2014 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики” (м. Тернопіль, 5 грудня 2014 р.).

4. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів” (м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р.).

5. І Міжнародна науково-практична конференція “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.).

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2011-2012 рр. – експерт у рамках проекту Кіровоградського обласного молодіжного гендерного центру “Коло” та допомога в гендерному аналізі бюджету м. Кіровограда щодо фінансування сфери фізичної культури та спорту.

Публікації: більше 70 наукових та навчально-методичних праць

Монографії:

1. Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством: монографія / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко; за заг. редакцією Г.М. Давидова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 200 с.

2. Стратегічні пріоритети детінізації України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / За ред. Черевка О.В. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – С. 259-280, 442 с.

3. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. – 330 с.

4. Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення [Колективна монографія] / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 198 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Аудит: Підручник/ Давидов Г.М., Кужельний М.В., Давидов І.Г. та інші К.: Знання, 2009. – 495 с.

Основні статті:

1. Пугаченко О.Б. Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань / Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. / Вип. 24. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – С. 340-348.

2. Пугаченко О.Б. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку і права / Вісник Черкаського університету, серія: Економічні науки. – № 12 (305). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. – С. 100-109.

3. Пугаченко О.Б. Організаційна структура системи матеріального забезпечення з метою інтеграції обліку з іншими функціями управління / Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – C. 246-255.

4. Пугаченко О.Б. Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами [Електронний ресурс] // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. - № 2 (18). – С. 135-141.

Хобі, особисті інтереси: вишивання, подорожі.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: pugachenkoolga@gmail.com

© 2021 KNTU