ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Мета дисципліни: формування ґрунтовних знань про формування, функціонування та розвиток економічної системи суспільства, розуміння економічних явищ та процесів у їх взаємозв’язку, вивчення проблем ефективного використання економічних ресурсів для найбільш повного задоволення потреб людей.

Завдання дисципліни: пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методу та функцій, аналіз закономірностей розвитку економічних систем, розкриття способів і методів ефективного використання обмежених економічних ресурсів для задоволення безмежних людських потреб.

Предметом вивчення дисципліни: соціально-економічні відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ в умовах обмеженості економічних ресурсів.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність економічних відносин, економічних законів і принципів;
 • закономірності розвитку економічних систем;
 • методологічні основи ефективного використання обмежених економічних ресурсів для більш повного задоволення потреб суспільства;
 • механізм функціонування ринку та формування ринкової рівноваги;
 • фундаментальні проблеми економіки;
 • сутність товару, товарних відносин;
 • сутність домогосподарств і форм ділових підприємств;
 • господарський механізм функціонування економіки і його державне регулювання;
 • особливості економіки світового господарства і форми міжнародних економічних відносин;
 • сучасні глобальні проблеми.

Уміти:

 • обґрунтовувати загальні основи економічного життя суспільства;
 • розкривати закономірності розвитку суспільного виробництва;
 • з’ясовувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх суб’єктами господарської діяльності в умовах ринкової економіки;
 • визначити попит і пропозицію, ринкову ціну і ринкову рівновагу;
 • аналізувати економічні функції держави;
 • орієнтуватись в економії світового господарства і міжнародних економічних відносин;
 • визначити економічні аспекти глобальних проблем і шляхи їх розв’язання.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет і метод економічної теорії.
2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.
3. Економічні потреби та інтереси.
4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічні системи та закономірності їх розвитку.
5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.
6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.
7. Витрати виробництва і прибуток.
8. Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.
9. Домогосподарства в системі економічних відносин.
10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.
11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.
12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.
13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.
14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.
15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.
16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.
17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. - (в т.ч. лекцій – 28 год, практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU