МАРКЕТИНГ

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики організації і управління маркетинговою діяльністю підприємства; вивчення принципів і методів організації та ведення маркетингової діяльності на підприємстві.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних та методологічних основ маркетингу, системного підходу до маркетингу підприємства, вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу, організації та здійснення маркетингових досліджень, сегментування ринку та вибору цільових сегментів, розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик; стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Предметом вивчення дисципліни: маркетинговий комплекс у взаємодії з внутрішнім і зовнішнім середовищем, що визначає перспективи розвитку підприємства в умовах ринку і стратегії їх досягнення.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • основи маркетингової діяльності та її функції;
  • механізм управління маркетинговим дослідженням, прогнозуванням попиту, вибором асортименту товару (послуг), процесом ціноутворення, процесом просування товарів (послуг) на ринку, процесом стимулювання збуту, рекламною кампанією та стратегічним плануванням;
  • етику, екологічні, суспільно-політичні та державні аспекти маркетингової діяльності;
  • основні напрямки пошуку резервів підвищення ефективності маркетингової діяльності фірми.

Уміти:

  • застосувати отриманні знання в своїй практичній діяльності,
  • виконувати передбачені маркетингові операції.
  • володіти маркетинговим мисленням, що є запорукою успіху діяльності фірми в умовах постійних змін макро- і мікросередовища.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сучасна концепція маркетингу.
2. Маркетинг як відкрита мобільна система.
3. Маркетингові дослідження.
4. Маркетингова інформаційна система.
5. Методи проведення маркетингових досліджень.
6. Технологія маркетингових досліджень.
7. Прикладні питання маркетингових досліджень.
8. Маркетингова товарна політика.
9. Впровадження на ринок нового товару.
10. Маркетингова цінова політика.
11. Формування остаточної ціни.
12. Маркетингова політика розподілу.
13. Маркетингова політика комунікацій.
14. Організація маркетингу на підприємстві.
15. Розробка стратегії маркетингу.
16. План і контроль маркетингової діяльності.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU