СТАТИСТИКА ТА ЕКОНОМЕТРИКА

Мета дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ.

Завдання дисципліни: засвоєння категорій статистичної науки; оволодіння статистичними методами та їх застосуванням в аналізі соціальних та економічних явищ та процесів; опанування методикою розрахунків макроекономічних показників; отримання навичок узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень.

Предметом вивчення дисципліни: розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів у економіці, закономірності їх формування, розвитку і зв’язку.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: вища та прикладна математика, економічна теорія, інформатика, економетрика та оптимізаційні моделі.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для досліджень та прийняття управлінських рішень;
 • методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; методологію і методики статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів;
 • методику прогнозування та статистичного моделювання соціально- економічних параметрів.

Уміти:

 • застосовувати методи статистичного спостереження для формування
 • масиву первинних даних для статистичного дослідження;
 • здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання
 • узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин,
 • показників варіації тощо;
 • виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням
 • комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження,
 • наявною вихідною статистичною інформацією;
 • здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності,
 • рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію
 • одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні
 • розрахунки.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет і метод статистики.
2. Статистичне спостереження.
3. Зведення і групування статистичних даних.
4. Статистичні показники.
5. Аналіз рядів розподілу.
6. Вибірковий метод.
7. Статистична перевірка гіпотез.
8. Аналіз таблиць взаємної спряженості.
9. Статистичні методи аналізу кореляційних зв'язків.
10. Аналіз інтенсивності динаміки.
11. Аналіз тенденцій розвитку.
12. Індекси.
13. Графічний метод.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 14 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 48 год.). Курсова робота.

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU