ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Мета дисципліни: полягає у вивченні теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту та банків.

Завдання дисципліни: з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці; закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні.

Предметом вивчення дисципліни: грошова і банківська системи як центральні ланки інфраструктури грошового ринку.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність та функції грошей, грошового обігу тa кредиту;
 • існуючи концепції походження грошей;
 • сутність та економічну основу грошового ринку;
 • механізм формування попиту і пропозиції грошей на грошовому ринку;
 • сутність, види та еволюцію грошових систем;
 • методи державного регулювання грошового обігу і грошового ринку;
 • сутність, причини, економічні та соціальні наслідки інфляції;
 • сутність та види грошових реформ;
 • поняття валюти і валютних відносин, основи організація валютного ринку;
 • механізм функціонування валютної системи та організації валютного регулювання;
 • основні теорії грошей;
 • форми кредиту та їх особливості;
 • механізм функціонування кредитної системи;
 • організацію і порядок кредитування;
 • теоретичні основи процента, його функції та роль;
 • теоретичні засади діяльності фінансових посередників грошового ринку;
 • основи організації центральних банків та їх основні функції;
 • призначення та основи функціонування міжнародних валютно-кредитних установ.

Уміти:

 • визначити показники грошових агрегатів і грошової бази;
 • розрахувати швидкість обігу грошей;
 • проводити аналіз змін руху маси грошей в обігу;
 • визначати рівень грошво-кредитного мультиплікатора;
 • прогнозувати зміну пропозиції грошей на основі впливу рівня грошово-кредитного мультиплікатора;
 • давати оцінку кредитоспроможності клієнта комерційного банку;
 • розрахувати основні вимірники процентних ставок.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність та функції грошей.
2. Грошовий обіг і грошові потоки.
3. Грошовий ринок.
4. Грошові системи.
5. Інфляція та грошові реформи.
6. Валютний ринок і валютні системи.
7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.
8. Кредит у ринковій економіці.
9. Фінансові посередники грошового ринку.
10. Центральні банки.
11. Комерційні банки.
12. Міжнародні фінансово-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU