Університетська та професійна освіта

Мета дисципліни: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті, формування системи знань про професійну освіту.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки, сучасних тенденцій її розвитку; сформувати навички самостійного й ефективного навчання в університеті, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Предметом вивчення дисципліни: організація професійної підготовки фахівців у системі вищої освіти, спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації дисципліна вивчається в першому семестрі першого року навчання та є теоретичною та практичною базою для опанування інших дисциплін.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • зміст, мету, задачі та основні елементи університетської освіти, спеціальної професійної освіти та перепідготовки;
  • сучасні тенденції розвитку університетської, спеціальної професійної освіти в світі з урахуванням впливу інтеграційних та глобалізацій них тенденцій;
  • принципи та методи організації навчального, наукового, методичного та виховного процесу у закладах вищої освіти;
  • види професійної освіти, зміст та вимоги міжнародних стандартів в сфері освіти професійних бухгалтерів, аудиторів, контролерів;
  • цілі, функції та умови функціонування міжнародних та національних професійних організацій в сфері обліку, аудиту та оподаткування;
  • умови проходження додаткової професійної освіти, види та умови отримання сертифікатів та ліцензій в сфері професійної освіти, які практикуються в Україні та світі;

Уміти:

  • застосувати отримані знання у виборі пріоритетів при організації університетської та професійної освіти;
  • практично використовувати отримані знання з планування та організації професійного розвитку та навчання;
  • застосовувати знання щодо умов функціонування Міжнародних та національних професійних організацій в сфері обліку, аудиту та оподаткування, вимог Міжнародних стандартів при професійній підготовці.

Зміст дисципліни за темами:

1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу.
2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.
3. Організація навчального процесу в університеті.
4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності.
5. Бібліотека університету і правила користування її фондами.
6. Соціально-культурна інфраструктура університету.
7. Студентське самоврядування як складова демократизація вищої школи.
8. Професійна освіта в системі підготовки та перепідготовки фахівців.
9. Міжнародні та національні професійні організації в сфері обліку, аудиту та оподаткування
10. Види, умови та особливості організації професійної освіти та перепідготовки фахівців.
11. Гармонізація вітчизняної системи професійної освіти із світовими системами та моделями в умовах активізації інтеграційних процесів.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 78 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: Андрощук І.І., к.е.н., доц.

© 2023 KNTU