К.е.н., доцент Андрощук Ірина Іванівна


Андрощук Ірина Іванівна,
03.04.1984 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 8 років

Сфера наукових інтересів:

Історія і теорія аудиту, розвиток аудиторських послугу світі та в Україні, організація і методика виконання завдань з надання впевненості

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, Web of Science

Викладає курси:

Теорія фінансового контролю та аудиту, Звітність підприємств, Університетська та професійна освіта, Аудиторська діяльність та контроль якості аудиту: теорії, концепції, перспективи

Освіта:

2001-2006 – Кіровоградський національний технічний університет, економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит»

2006-2009 – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2016 - кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тема дисертаційного дослідження: «Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду, в системі аудиторських послуг»

Вчені звання:

Досвід професійної роботи:

2002 - травень 2006 рр. – бухгалтер ПП «Черемшина-Люкс», м. Кіровоград

червень - жовтень 2006 р. – старший контролер-ревізор відділу контролю комунальної та державної власності Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області

листопад 2006 р. – жовтень 2009 р. – аспірантура

листопад 2009 р. – серпень 2017 р. – асистент, старший викладач кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

з вересня 2017 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Професійна активність:

Участь в грантах, науково-дослідних роботах:

Співвіконавець науково-дослідних робіт кафедри аудиту та оподаткування «Формування наукових основ розвитку системи національного фінансового контролю в Україні» (номер державної реєстрації 0106U000978), «Організація та методологія виконання завдань з надання впевненості» (номер державної реєстрації 0110U00004979), «Соціально-економічні аспекти обов’язкового аудиту» (номер державної реєстрації 0111U005188).

Відзнаки та нагороди:

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (19 – 20 вересня 2017 р., м.Кропивницький, ЦНТУ)

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Кіровоградщина – 2025: пріоритети та можливості розвитку» (7 червня 2017 р., м. Кропивницький)

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і праця в економіці регіону» (31 жовтня 2016 р., м. Кропивницький, КНТУ)

4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (до 30-річчя створення кафедри «Бухгалтерський облік» і 20-річчя створення кафедри «Аудит та оподаткування») (19 – 20 травня 2016 р., м. Кіровоград, КНТУ)

5. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції» (5 – 6 червня 2014 р., м. Одеса, ОНЕУ)

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика» (17 квітня 2015р., м. Кіровоград, КНТУ)

Публікації: 35 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Монографії:

Підручники та навчальні посібники:

Статті у зарубіжних виданнях:

1. Андрощук І.І. Задания по предоставлению прочей уверенности в системе аудиторских услуг: сущность, виды, отличительные характеристики / І.І. Андрощук // Новая Экономика (Научно-теоретический, научно-практический, научно-методический журнал). – Минск. - 2014. - №1 (63) (апрель). – С. 170–178.

Статті у фахових виданнях України:

1. Андрощук І.І. Структуризація процесу виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації / І.І. Андрощук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Вип. 30. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 177-188.

2. Андрощук І.І. Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації / І.І. Андрощук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Вип. 30. – Кропивницький: КНТУ, 2016. – С. 205-216.

3. Шалімова Н.С., Андрощук І.І. Розвиток підходів щодо класифікації та видів завдань, що виконуються в рамках внутрішнього аудиту / Н.С. Шалімова, І.І. Андрощук // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – №5(24). – С. 35–43.

4. Андрощук І. І. Стандартизація виконання завдань з надання іншої впевненості: сучасний стан та розвиток / І. І. Андрощук // Финансы, учет, банки: сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т. – 2014. – №1(20). – С. 23–30.

5. Андрощук І. І. Місце завдань з надання іншої впевненості в системі аудиторських послуг та історичний аспект їх становлення / І. І. Андрощук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – Вип. 21. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 327–328.

Контакти:

Телефон роб.: (522) 390457

e-mail: GM_GM@ukr.net

 

 

© 2021 KNTU