ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Мета дисципліни: здобути необхідні теоретичні знання і набути практичні навички з бухгалтерського обліку в бюджетних установах для виконання професійних обов’язків згідно з кваліфікаційними характеристиками спеціальностей, навчитися працювати з нормативними документами, складати первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку та різних форм звітності.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку; засвоєння змісту обліку в бюджетних установах, особливостей його організації і методології, складання звітності установ, діяльність яких здійснюється за рахунок фінансування з бюджету.

Предметом вивчення дисципліни: рух бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: бухгалтерський облік, фінанси, фінансовий облік.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • теоретичні аспекти функціонування бюджетних установ;
 • методологічні основи організації обліку бюджетних установах;
 • економічну сутність об'єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації;
 • нормативні акти, які регламентують облік в бюджетних установах;
 • підходи до організації та методики бухгалтерського обліку господарських операцій бюджетних установ;
 • принципи підготовки та подання фінансової звітності бюджетних установ.

Уміти:

 • відображати господарські операції бюджетної установи на рахунках бухгалтерського обліку;
 • керуючись нормативними актами складати, приймати, перевіряти, обробляти бухгалтерські документи;
 • вести синтетичний та аналітичний облік;
 • визначати фінансовий результат діяльності;
 • складати основні форми фінансової звітності.

Зміст дисципліни за темами:

1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
2. Облік доходів і видатків.
3. Облік фінансово-розрахункових операцій.
4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій.
5. Облік необоротних активів.
6. Облік нематеріальних активів.
7. Облік запасів.
8. Облік виробничих витрат.
9. Облік власного капіталу.
10. Облік результатів виконання кошторису.
11. Звітність бюджетних установ.
12. Інвентаризація в системі бюджетних установ.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU