ФІНАНСИ

Мета дисципліни: дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Завдання дисципліни: дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Предметом вивчення дисципліни: теоретичні основи функціонування фінансів в умовах ринку, принципи і конкретні форми організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні функції фінансів і їхню роль в економіці країни;
 • основні принципи побудови фінансової системи держави;
 • особливості побудови фінансової системи України;
 • бюджет держави і бюджетний процес;
 • основи побудови податкової системи та особливості сучасної податкової системи України;
 • основи фінансової математики;
 • фінансовий ринок в двох його складових;
 • основні фінансові інструменти;
 • кредит і кредитування;
 • страховий бізнес.

Уміти:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової системи;
 • аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку;
 • обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру тощо.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
2. Генезис і еволюція фінансів.
3. Фінансове право і фінансова політика.
4. Податки. Податкова система.
5. Бюджет. Бюджетна система.
6. Страхування. Страховий ринок.
7. Фінансовий ринок.
8. Фінанси суб’єктів господарювання.
9. Міжнародні фінанси.
10. Фінансовий менеджмент.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2023 KNTU