Звітність підприємств

Мета дисципліни: формування системи знань про зміст, структуру, порядок складання та використання звітності підприємств.

Завдання дисципліни: формування цілісного уявлення про систему звітності та перспективи її подальшого розвитку, оволодіння практичними навиками узагальнення та аналізу інформації, яка міститься в фінансовій, статистичній, податковій та внутрішньогосподарській звітності підприємств.

Предметом вивчення дисципліни: інформація про фінансовий стан, результати діяльності підприємства та рух грошових коштів.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Теоретичною і методологічною базою вивчення наступні дисципліни: регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, історія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, управлінський облік, облік в бюджетних установах, інформаційні системи в обліку та аудиті, організація праці облікового персоналу.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність, мету та функції звітності в системі економічної інформації;
 • умови та особливості сучасних процесів гармонізації та стандартизації світі, їх вплив на національне нормативне регламентування обліку та звітності;
 • види фінансової, податкової та статистичної звітності, основні принципи їх формування та подання;
 • порядок відображення основних елементів у фінансовій, податковій та статистичній звітності, механізм їх подання та офіційного оприлюднення;
 • критерії вибору та основні принципи формування управлінської (внутрішньогосподарської) звітності.

Уміти:

 • здійснювати вибір обов’язкових компонентів звітності з урахуванням особливостей суб’єкта господарювання;
 • використовувати дані бухгалтерського обліку для цілей заповнення різних компонентів фінансової, податкової та статистичної звітності;
 • формувати фінансову, податкову та статистичну звітність за умов використання різних форм обліку;
 • обґрунтовувати види управлінської (внутрішньогосподарської) звітності, використовувати дані обліку для її заповнення;
 • використовувати дані фінансової, податкової, статистичної та управлінської (внутрішньогосподарської) звітності для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;
 • визначати перспективи розвитку системи звітності з урахуванням процесів інтеграції та глобалізації.

Зміст дисципліни за темами:

1. Звітність підприємств в системі економічної інформації
2. Гармонізація і стандартизація фінансової звітності
3. Склад фінансової звітності, основні принципи її формування та подання
4. Баланс підприємства
5. Звіт про фінансові результати
6. Звіт про рух грошових коштів
7. Звіт про власний капітал
8. Примітки до фінансової звітності
9. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва
10. Особливі процедури при складанні фінансової звітності
11. Консолідована та зведена фінансова звітність
12. Статистична звітність
13. Податкова звітність.
14. Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.). Курсова робота.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Шалімова Н.С., д.е.н., проф.

© 2022 KNTU