Декан факультету обліку і фінансів

Шалімова Наталія Станіславівна, 10.11.1974 р.н.

Доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів

Стаж роботи: 20 років

Сфера наукових інтересів:
Історія і теорія аудиту, історія та розвиток фінансової звітності, організація і методика виконання завдань з надання впевненості, обов’язковий аудит в системі соціально-економічних відносин, адміністрування податків та податкове планування, економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності, соціальна економіка і політика

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus, ORCID, ResearcherID, ResearchGate, Web of Science

Викладає курси:
Звітність підприємств, Соціальна відповідальність, Стратегія діяльності та аналітичне забезпечення її реалізації, Організація і методика аудиту, Аудиторська діяльність та контроль якості аудиту: теорії, концепції, перспективи

Освіта:

1991-1996 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність “Облік, контроль і аналіз господарської діяльності”

1996-1999 – Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Науковий ступінь:

2002 – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Тема дисертаційного дослідження: “Удосконалення методів обґрунтування розміру мінімальної заробітної плати”

2013 – доктор економічних наук, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Тема дисертаційного дослідження: “Аудит в системі соціально-економічних відносин України”

Вчені звання:

2004 – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

2014 – професор кафедри аудиту та оподаткування

Досвід професійної роботи:

1999-2002 рр. – асистент, старший викладач кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного технічного університету

2002-2003 рр. – старший викладач кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності з виконанням обов’язків завідуючого цієї кафедри Кіровоградського державного технічного університету

2003-2013 рр. – доцент кафедри аудиту та оподаткування з виконанням обов’язків завідуючого цієї кафедри Кіровоградського національного технічного університету

2013-2014 рр. – професор кафедри аудиту та оподаткування з виконанням обов’язків завідувача цієї кафедри Кіровоградського національного технічного університету

2015 по 2018 – завідувач кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2018 по теперішній час – декан факультету обліку і фінансів та професор кафедри аудиту та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету

Професійна активність:

Головний редактор фахового збірнику “Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки”

Член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей: 08.00.03 – економіка і управління національним господарством; 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Сертифікований аудитор України

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізацій них процесів у світовій економіці” (21-22 квітня 2015 р., м.Ужгород, Ужгородський національний університет).

2. Міжнародна науково-практична конференція “Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі” (8 квітня 2015 р., м. Київ, Інститут міжнародних відносин НАУ).

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю кафедри обліку підприємницької діяльності “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці” (3-4 квітня 2014 р., м.Київ, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”).

4. VII міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку” (16-17 травня 2014 р., м.Львів, Львівська комерційна академія).

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2005-2007 рр. – відповідальний виконавець по госпдоговірній науково-дослідній роботі «Планування та адміністрування податкових надходжень» (номер державної реєстрації 0206U004428), яка виконувалася на замовлення Кіровоградської облдержадміністрації

2009 р. – співвиконавець науково-дослідної роботи «Впровадження та фінансування енергозберігаючих технологій на підприємствах олійно-жирової промисловості» (реєстраційний номер №51Г109), яка виконувалася у відповідності з отриманим грантом Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної Ради

2017 р. – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням регіональних пріоритетів» (№ державної реєстрації 0117U001288) згідно з договором між Центральноукраїнським національним технічним університетом та Громадською організацією «Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств».

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота Кіровоградського обласного відділення Українського Союзу промисловців і підприємців (2013р.).

Почесна грамота Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (19-20 вересня 2017 р., м.Кропивницький, ЦНТУ)

2. IV Міжнародна науково-практична конференція присвяченої 110-річчю ДВНЗ „КНЕУ ім. Вадима Гетьмана” та 20-річч. Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України „Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах евроінтеграційних процесів” (25 листопада 2016 р., м.Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»)

3. IV Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (до 30-річчя створення кафедри «Бухгалтерський облік» і 20-річчя створення кафедри «Аудит та оподаткування») (19-20 травня 2016 р., м.Кіровоград, КНТУ)

4. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (8 квітня 2015 р., м.Київ, Інститут міжнародних відносин НАУ)

5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю кафедри обліку підприємницької діяльності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці» (3-4 квітня 2014 р., м.Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

Публікації: більше 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України та Аудиторської палати України, 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 навчальний посібник, рекомендований Вченої радою університету, 5 монографій, понад 80 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях.

Монографії:

1. Шалімова Н.С. Соціально-економічні аспекти аудиту: теорія і практика / Н.С. Шалімова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 672 с.

2. Концепція незалежності: зовнішній і внутрішній аудит / за заг. ред. І.К. Дрозд. – К.: ТОВ “Видавництво “Сова”, 2012. – 240 с.

3. Аудит фінансових результатів: теоретико-методологічний аспект / за заг. ред. І.К. Дрозд. – К.: ТОВ “Видавництво “Сова”, 2013. – 208 с.

4. Шалімова Н.С. Функції та місце обов’язкового аудиту в системі соціально-економічних відносин / Н.С. Шалімова // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України (колективна монографія) / Під заг. ред. А.Ф.Головчука, О.О. Непочатенко. (Частина 2). – Умань: ВПЦ “Візаві” (Видавець Сочинський), 2010. – С. 135-142.

5. Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону / За ред. Давидова Г.М., Любченко О.М. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр “Імекс-ЛТД”, 2007. – 374 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Суб’єкти господарювання: оподаткування, контроль та аудит : навчальний посібник (рекомендовано до друку Вченою радою Кіровоградського національного технічного університету, протокол №2 від 31 жовтня 2016 року) ; за ред. Г.М. Давидова. – Київ: «ТОВ Видавництво «Сова», 2016. – 590 с.

2. Аудит: підручник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України та Аудиторською палатою України); за заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2015. – 498 с.

3. Організація та методика аудиту : навчальний посібник / за редакцією І.К. Дрозд – К.: “ТОВ Видавництво “Сова”, 2014. – 312 с.

4. Аудит оподаткування підприємств: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) / О.А. Петрик, Г.М. Давидов, О.Ю. Редько та ін.; за заг. ред. О.А. Петрик; передм. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ “Акад. фін. Управління”, 2012. – 352 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”).

5. Звітність підприємств: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. К.: Знання, 2011. – 623 с. + компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ століття).

6. Аудит: підручник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Г.М. Давидов, І.Г. Давидов, Ю.Г. Давидов та ін.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 495 с.

7. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій. Навчальний посібник. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 170 с.

Основні статті:

В зарубіжних виданнях:

1. Shalimova N., Kuzmenko H. Financial Reporting and Auditing in the context of Assurance of Information Transparency of the Activity of Economic Entities of Ukraine / N. Shalimova, H. Kuzmenko // Innovation Economics And Management. – Batumi, 2016. - №2. - Р.75-81

2. Shalimova N., Kuzmenko H. Qualitative Characteristics and Principles of Financial Reports in the Context of Disclosure of Information about the Enterprise as a Subject of Tax Relations / N. Shalimova, H. Kuzmenko // International Scientific Journal “Economics & Education”. – Vol.1, Issue 2. – ISMA University, Latvia, Riga, 2016. – P. 30-35.

3. Shalimova N. Ukraine in the international rankings: conditions for entrepreneurship and influence of tax environment / N. Shalimova, H. Kuzmnko // Innovation Economics And Management. – Batumi, 2017. - Vol. IV, №1. – С. 116-125.

4. Shalimova N. The Public Function of a Statutory Audit / N. Shalimova, H. Kuzmnko // Innovation Economics And Management. – Batumi, 2017. - Vol. IV, №2. – С. 63-72.

5. Shalimova N. Qualitative Characteristics of the Auditor’s Report / N. Shalimova, Z. Stezhko // Research Journal of Finance and Accounting. – 2016. – Volume 7. - № 4 (2016). – pp. 84-95.

6. Шалімова Н.С. Проблема “разрыва в ожиданиях” у пользователей результатами аудита: сущность, причины возникновения и пути преодоления / Н.С. Шалімова // Новая Экономика (Научно-теоретический, научно-практический, научно-методический журнал). – Минск. - 2014. - № 1 (63) (апрель). – С. 170–178.

У фахових виданнях України:

1. Шалімова Н.С. Оцінка обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та урахування пріоритетів регіонального розвитку при її отриманні / Н.С. Шалімова // Науковий журнал «ScienceRise». – №5/2(34) – С. 12-18.

2. Шалімова Н.С. Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.:НАУ, 2017. – №1. – С. 145–151

3. Шалімова Н.С. Регулювання обов’язкового аудиту в країнах ЄС та Україні / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2016. - №1. – С.51-57.

4. Шалімова Н.С. Користувачі аудиторської інформації та їх потреби в контексті забезпечення соціальної відповідальності аудиту як інституту / Н.С. Шалімова // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. - №6/5(26). – С. 25-31.

5. Шалімова Н.С. Суспільний (публічний) інтерес в контексті регулювання обов’язкового аудиту / Н.С. Шалімова // Економіка та держава (Міжнародний науково-практичний журнал). – 2014. – №3 (березень). – С. 6–11.

6. Шалімова Н.С. Якість аудиту як ключовий критерій оцінки його результативності в системі соціально-економічних відносин / Н.С. Шалімова // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – С. 335–340.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390411

e-mail: nataliia.shalimova@gmail.com

© 2021 KNTU