АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета дисципліни: формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської діяльності і набуття навичок необхідних у практичній роботі.

Завдання дисципліни:
- вивчення механізму дії економічних законів, визначення закономірностей і тенденцій економічних явищ та процесів у конкретних умовах підприємства;
- вивчення впливу різних факторів на результати господарської діяльності підприємства;
- в результаті аналітичних досліджень оцінювати роботу підприємства, діагностувати його стан, прогнозувати розвиток на перспективу;
- на основі вивчення передового досвіду та проведення власних досліджень здійснювати пошук резервів підвищення ефективності виробництва та діяльності підприємства в цілому;
- розробка проектів управлінських рішень для усунення виявлених недоліків та освоєння резервів підвищення господарської діяльності.

Предметом вивчення дисципліни: сукупність теоретичних та практичних питань з аналізу господарської діяльності.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів: вивчення дисципліни ґрунтується на системному розумінні фінансово-господарської діяльності підприємства, питань економіки, організації і планування виробництва на промислових підприємствах, бухгалтерського обліку і звітності, статистики та інших суміжних дисциплін.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • сутність економічних явищ і процесів, їхні взаємозв’язки та взаємозалежність;
  • методи та моделі економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності підприємства;
  • методику визначення впливу факторів на різні економічні показники;
  • шляхи підвищення ефективності господарювання.

Уміти:

  • деталізувати, систематизувати і моделювати економічні явища і процеси;
  • оцінювати досягнуті результати роботи підприємств або галузі в цілому;
  • виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємств;
  • використовувати результати аналітичних досліджень для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Зміст дисципліни за темами:

1. Інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу на підприємстві.
2. Аналіз доходів і витрат підприємства.
3. Аналіз показників рентабельності підприємства.
4. Аналіз активів підприємства.
5. Аналіз пасивів підприємства (Аналіз джерел формування капіталу).
6. Аналіз фінансового стану підприємств.
7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
9. Управлінський аналіз.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.). Курсова робота.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Черновол О.М., к.е.н., доц.

© 2022 KNTU