ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ

Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку та аудиті.

Завдання дисципліни: вивчення основ економічної інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій обробки економічної інформації, особливостей інформатизації облікового процесу підприємства, ознайомлення з інформаційними системами, що використовуються в обліковому процесі та аудиторській діяльності, набуття вмінь щодо постановки типових бухгалтерських задач, розробки алгоритмів їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

Предметом вивчення дисципліни: інформаційні системи та технології, що використовуються при здійсненні облікових та аудиторських процедур, формуванні та поданні фінансової та податкової звітності.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: бухгалтерський облік, фінансовий облік 1, організація обліку малих підприємств, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, інформатика.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • методичні аспекти інформатизації економічної діяльності;
  • теоретичні засади побудови автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку та функціональні можливості найбільш поширених типових програмних продуктів;
  • можливості та методичні аспекти застосування інформаційних технологій в аудиторській діяльності;
  • методичні основи проектування інформаційних систем та постановку завдань автоматизації облікового та аудиторського процесів.

Уміти:

  • обрати оптимальний варіант програмного забезпечення відповідно до організаційно – економічних особливостей господарської діяльності суб’єкта господарювання;
  • здійснити процедури настройки системи «1С: Підприємство»;
  • оформляти господарські операції в системі «1С: Підприємство»;
  • вести первинний, аналітичний та зведений облік за топологічними обліковими об’єктами в системі «1С: Підприємство».

Зміст дисципліни за темами:

1. Інформаційні процеси в економіці і об'єктивна необхідність їх автоматизації.
2. Теоретичні та методичні засади побудови та застосування автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку.
3. Теоретичні засади побудови інформаційних систем та застосування інформаційних технологій в аудиторській діяльності.
4. Особливості побудови та застосування інформаційної системи у внутрішньому аудиті та використання програмних продуктів при проведенні аудиторської перевірки.
5. Автоматизація обліку активів та розрахунків з дебіторами; капіталу та зобов’язань.
6. Автоматизація обліку капіталу та розрахунків з кредиторами.
7. Організаційні аспекти обліково–аудиторської праці в умовах автоматизації.
8. Методичні основи створення інформаційних систем в економіці.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., лабораторні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU