БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Мета дисципліни: формування сучасної системи знань про бухгалтерський облік, основи методики та організації обліку господарських процесів, керування обліком та звітністю в Україні.

Завдання дисципліни: вивчення сучасних методик організації обліку господарських процесів; набуття вмінь і навичок одержання, обробки і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом вивчення дисципліни: господарські процеси та господарські засоби для надання інформації користувачам.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність бухгалтерського обліку та історичні аспекти його становлення;
 • законодавче регламентування бухгалтерського обліку в Україні;
 • принципи на яких ґрунтується бухгалтерський облік;
 • предмет і метод бухгалтерського обліку;
 • сутність елементів методу бухгалтерського обліку: бухгалтерські рахунки, баланс, документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання та узагальнення даних бухгалтерського обліку у звітності;
 • порядок відображення в обліку основних господарських процесів: створення та припинення діяльності підприємства, придбання та використання предметів та засобів праці, виробництва, реалізації та формування фінансових результатів.

Уміти:

 • складати первинні бухгалтерські документи;
 • складати бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати;
 • відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
 • застосовувати форми ведення бухгалтерського обліку;
 • здійснювати облікове відображення основних господарських процесів: створення підприємства, постачання, виробництва, реалізації та формування фінансових результатів;
 • проводити інвентаризацію облікових об’єктів та відображати в обліку її результати;
 • формувати оцінку за основними обліковими об’єктами;
 • здійснювати вартісне вимірювання основних господарських процесів;
 • використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

Зміст дисципліни за темами:

1. Бухгалтерський облік, його сутність та законодавче регламентування.
2. Предмет та метод бухгалтерського обліку.
3. Бухгалтерський баланс.
4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
5. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку.
6. Первинне спостереження: документація та документування в бухгалтерському обліку.
7. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.
8. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку.
9. Техніка і форми бухгалтерського обліку.
10. Облік процесу створення підприємства, припинення діяльності, формування та зміни власного капіталу.
11. Облік процесу придбання та використання предметів праці.
12. Облік процесу придбання та використання засобів праці.
13. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг.
14. Облік процесу реалізації та фінансових результатів.

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин - 150 год. (в т.ч. лекцій – 42 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 50 год.). Курсова робота.

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU