МІКРОЕКОНОМІКА

Мета дисципліни: формування знань, вмінь та навичок аналізу економічних процесів на мікрорівні.

Завдання дисципліни: розкрити механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами в умовах обмежених економічних ресурсів і доходів та можливості їх альтернативного використання; сформувати ринково-орієнтований економічний світогляд економіста-фахівця; допомогти оволодіти універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень за різних ринкових структур.

Предметом вивчення дисципліни: вивчення поведінки індивідуальних господарських суб’єктів (домогосподарств і підприємств) при прийнятті рішень у різних ринкових структурах.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • закономірності економічної поведінки споживачів та фірм у ринковій економічній системі;
 • поведінку індивідуальних господарських суб’єктів в умовах досконалої та недосконалої конкуренції;
 • процес розробки, прийняття і реалізації рішень відносно вибору і використання обмежених ресурсів з метою одержання вигоди;
 • основи ціноутворення на ринку факторів виробництва.

Уміти:

 • визначати і пояснювати поведінку споживача і його споживчу рівновагу;
 • визначати еластичність попиту і пропозиції;
 • розраховувати витрати виробництва, визначати економічний та бухгалтерський прибуток;
 • визначати обсяг виробництва фірм та ціни в умовах досконалої та недосконалої конкуренції;
 • визначати попит на ресурси в умовах досконалої та недосконалої конкуренції;
 • визначати обсяги виробництва фірми, що мінімізує витрати та максимізує прибуток;
 • використовувати знання для раціональної поведінки на ринках праці, капіталу, землі;
 • аналізувати механізм ринкової рівноваги та визначати ефективність ринкової системи.

Зміст дисципліни за темами:

1. Предмет і метод мікроекономіки.
2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.
3. Ординалістська теорія поведінки споживача.
4. Аналіз поведінки споживача.
5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.
6. Мікроекономічна модель підприємства.
7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.
8. Витрати виробництва.
9. Ринок досконалої конкуренції.
10. Монопольний ринок.
11. Олігополія та монополістична конкуренція.
12. Ринок факторів виробництва.
13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.
14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. - (в т.ч. лекцій – 28 год, лабораторних занять – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU