ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК - І

Мета дисципліни: засвоєння знань з теорії і практики організації та ведення фінансового обліку активів та складання фінансової звітності підприємств різних організаційно-правових форм.

Завдання дисципліни: в результаті вивчення методики і організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів набуття студентами навичок використання прогресивних форм ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності відповідно до національних стандартів.

Предметом вивчення дисципліни: господарські операції, пов’язані з надходженням і вибуттям активів підприємств, їх оцінка.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економічної теорії, макроекономіки, статистики, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;
  • якісні характеристики і принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • порядок визначення оцінки та відображення в обліку та фінансовій звітності активів підприємств.

Уміти:

  • застосовувати критерії визначення активів;
  • визначати оцінку активів як елементів фінансових звітів;
  • відображати господарські операції з руху активів в системі фінансового обліку: документування, аналітичний та синтетичний облік.

Зміст дисципліни за темами:

1. Організаційні та методологічні аспекти фінансового обліку активів.
2. Облік грошових коштів.
3. Облік розрахунків з дебіторами та поточних фінансових інвестицій.
4. Облік запасів.
5. Облік витрат виробництва та виходу готової продукції.
6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.
7. Облік нематеріальних активів.
8. Облік необоротних фінансових активів.

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин - 150 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., лабораторні заняття – 14 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 50 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU