МАКРОЕКОНОМІКА

Мета дисципліни: формування комплексу базових знань та практичних навичок з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем.

Завдання дисципліни: вивчення теорії макроекономічної науки, розкриття її об’єкта, предмета та методу, висвітлення основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічного розвитку, побудова базових моделей макрорівноваги, виявлення механізму взаємодії складових макроекономічної політики.

Предметом вивчення дисципліни: закономірності розвитку та механізм функціонування економіки як єдиного цілого.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • методи та способи вивчення економічних явищ і процесів на рівні економіки в цілому, головних її секторів: приватного, державного та закордону;
 • наукові засади національного рахівництва;
 • хвилеподібний економічний розвиток і пов’язані з ним явища інфляції і безробіття;
 • теорію зайнятості, загальноекономічну рівновагу і механізми її виникнення;
 • можливості і наслідки фіскальної політики держави, її вплив на рівень національного виробництва і зайнятості;
 • сутність грошової системи та її головний елемент – гроші;
 • механізм функціонування грошового ринку;
 • вплив грошової системи на рівень виробництва, зайнятість, ціни і розподіл ресурсів;
 • сутність та перспективи економічного зростання.

Уміти:

 • розрахувати макроекономічні показники, індекс цін, рівні безробіття та інфляції, обсяг реального та інфляційного приросту ВВП, середню і граничну схильність до споживання та заощаджень, мультиплікатор доходу;
 • визначити макроекономічну рівновагу, її зміну та реальний обсяг виробництва, рівень цін, вплив інвестицій, споживання, державних закупок, оподаткування на рівноважний ВВП;
 • креслити графіки циклічного функціонування національної економіки, сукупного попиту і пропозиції, споживання і попиту на інвестиції, сукупних витрат, попиту і пропозиції грошей та їх зміщення;
 • визначати, як окремий комерційний банк і банківська система в цілому впливають на пропозицію грошей, які засоби використовує центральний банк для регулювання пропозиції грошей в економіці;
 • визначати економічне зростання та давати кількісну оцінку різним його чинникам.

Зміст дисципліни за темами:

1. Макроекономіка як наука.
2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
3. Ринок праці.
4. Товарний ринок.
5. Грошовий ринок.
6. Інфляційний механізм.
7. Споживання домогосподарств.
8. Приватні інвестиції.
9. Сукупні витрати і ВВП.
10. Економічна динаміка.
11. Держава в системі макроекономічного регулювання.
12. Зовнішньоекономічна діяльність.

4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин – 120 год. - (в т.ч. лекцій – 28 год, практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU