ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань з основ програмування; формування у студентів знань про сучасні методи реалізації на ЕОМ типових задач інженерного спрямування, методи та технологію використання сучасних операційних систем, файлових менеджерів, текстових процесорів, типовими способами розробки алгоритмів та програмування у середовищі інтегрованих пакетів прикладних програм.

Завдання дисципліни: набуття студентами знань щодо процесів перетворення, передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій і розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів.

Предметом вивчення дисципліни: теорія, методи, створення та функціонування інформаційних систем і технологій пов’язаних з обробкою інформації.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні принципи роботи ЕОМ та їх програмне забезпечення;
 • основні поняття та методи технології роботи з файловими менеджерами;
 • основні поняття та методи технології роботи з текстовими процесорами;
 • основні поняття та методи технології роботи у мережі Internet;
 • основні поняття та методи технології роботи з інтегрованим математичним пакетом MathCad;
 • основні поняття та методи технології роботи з табличним процесором MS Excel.

Уміти:

 • використовувати на практиці теоретичні основи курсу;
 • працювати у середовищі операційної системи Windows;
 • працювати з файловими менеджерами;
 • працювати з текстовими редакторами та процесорами;
 • працювати у всесвітній мережі Internet (використання програм-браузерів, електронної пошти (e-mail);
 • працювати у середовищі інтегрованого математичного пакета MathCad;
 • працювати у середовищі табличного процесора MS Ехcеl;
 • реалізувати на ЕОМ поставлені задачі проведення обчислень, аналізувати одержані результати.

Зміст дисципліни за темами:

1. Інформація. Загальні відомості.
2. Загальні відомості про обчислювальні машини. Класифікація обчислювальних пристроїв.
3. Програмне забезпечення (ПЗ) персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ). Операційна система (ОС). Файлова система.
4. Програми для роботи з текстом. Текстові процесори. Текстовий процесор Word.
5. Файлові менеджери. Робота з файлами і каталогами: пошук, створення, знищення, перейменування, копіювання тощо.
6. Iнтернет. Пошукові сервіси.
7. Системи комп’ютерної математики. Математичний пакет MathCAD.
8. Основи роботи в середовищі системи MathCad.
9. Використання функцій. Циклічні обчислення.
10. Розв’язок рівнянь та систем рівнянь графічним та чисельним способом.
11. Аналітичні перетворення у математичному пакеті MathCAD.
12. Табличний процесор Excel – призначення, характеристики, основні принципи роботи.
13. Використання статистичних та логічних функцій .
14. Робота з електронною таблицею як із базою даних.
15. Розв’язування задач оптимізаційного типу.
16. Підбір залежності за статистичними даними.
17. Складання прогнозів за статистичними даними.

Кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин - 180 год. - (в т.ч. лекцій – 28 год, лабораторних занять – 42 год., самостійна робота – 80 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU