ІНОЗЕМНА МОВА (Англійська)

Мета дисципліни: сформувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Завдання дисципліни: засвоєння студентами загальних компетенцій (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію вміння вчитися); забезпечити інтегративність навичок і вмінь, теорії й практики, реалізацію міжпредметних зв’язків

Предметом вивчення дисципліни: іноземний дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • правила нормативної вимови англійської мови і правила читання, володіти ними на практиці;
  • частини мови: іменник, займенник, дієслово, прикметник, дієприкметник тощо, знати основні правила словотворення;
  • систему часів дієслів в англійській мові;
  • структуру простого та складного стверджувального, заперечного та питального речень;
  • найбільш поширені кліше і репліки, які вживаються у типових комунікативних ситуаціях.

Уміти:

  • ефективно і гнучко використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування;
  • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні у різноманітних ситуаціях мовлення;
  • використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;
  • застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;
  • оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

Зміст дисципліни за темами:

1. Getting Acquainted. Однина/множина іменників. Особові займенники.
2. Hotelreservation. Порівняння PresentContinuous/Indefinite.
3. AttheAirport (PassportControl, AttheCustoms). Порівняння PastContinuous/Indefinite. Чисельники.
4. MeetingAttheAirport. PastIndefinite/PresentPerfect. Неправильні дієслова. Артикль.
5. CheckingInAttheHotel. Повторення вивчених часових форм.
6. MakinganAppointmentByTelephone та AttheCafe. Питальні речення. Заперечні речення.
7. Meeting a Businessman. Порівняння FutureIndefinite/tobegoingtodo/PresentContinuous/FutureContinuous.
8. Atthepostoffice. PossessivePronouns. PossessiveCase. Ступені порівняння прикметників. PresentContinuousforFuture.
9. Business Talks. Modalverbs.
10. At the Reastaurant. PresentIndefiniteforFuture.
11. ShoppingforClothing. PresentPerfectContinuous.
12. Discussing Price and Terms of Payment. PassiveVoice.
13. Booking Train Ticket. PassiveVoice.
14. A visittothecompany. PastPerfect.
15. Airplanereservation. Infinitive.
16. Makingreportaboutbusinesstrip. ConstructionswiththeInfinitive.

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС. Загальна кількість годин - 180 год. (в т.ч. практичні заняття – 80 год., самостійна робота – 70 год.).

Форма контролю: екзамен.

© 2022 KNTU