Факультет обліку та фінансів

Бакалаврська програма “Облік і оподаткування”

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з обліку і оподаткування.

Рівень кваліфікації: Бакалавр (перший рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 154 кредити, вибіркові навчальні дисципліни – 60 кредитів, практика – 24 кредити, державна атестація – 2 кредити.

Можливість подальшого навчання: Бакалавр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”.

Дисципліни, що пропонуються для вивчення


1-й навчальний рік
Осінній семестр
2-й навчальний рік
Осінній семестр
3-й навчальний рік
Осінній семестр
4-й навчальний рік
Осінній семестр
Обов’язкова частина
Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Мікроекономіка Гроші та кредит Фінансовий облік ІІ
Історія та культура України Філософія Бухгалтерський облік Управлінський облік
Основи економічної теорії Економіка підприємства Статистика Податкова система України
Вища та прикладна математика Економіка праці і
соціально-трудові відносини
Облік в бюджетних установах
Інформатика Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності Інформаційні системи
в обліку та аудиті
Університетська та
професійна освіта
Історія бухгалтерського обліку
Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)
Вибіркова частина
Історія оподаткування / Історія контролю та аналізу господарської діяльності Основи оподаткування / Механізм формування та використання коштів соціальних фондів Внутрішньогосподарський контроль / Внутрішній аудит
Теорія економічного аналізу / Економічне оцінювання Податкові системи зарубіжних країн / Спрощені та спеціальні податкові режими Економічний аналіз за видами економічної діяльності / Аналітичні методи дослідження економічних і соціальних процесів
Теорія фінансового контролю та аудиту / Державне регулювання економіки та соціальних процесів Бюджетне управління: постановка та автоматизація / Корпоративні інформаційні системи
Організація діяльності та облік в малому бізнесі / Облік в банках
Організація обліку в фермерських господарствах / Облік відносин власності у сільському господарстві
Курсові роботи
Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності Статистика Фінансовий облік ІІ
Фізичне виховання Фізичне виховання

1-й навчальний рік
Весняний семестр
2-й навчальний рік
Весняний семестр
3-й навчальний рік
Весняний семестр
4-й навчальний рік
Весняний семестр
Обов’язкова частина
Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)
Економетрика та оптимізаційні методи і моделі Маркетинг Звітність підприємств
Менеджмент Фінанси Облік і звітність
у системі оподаткування
Регіональна економіка Бухгалтерський облік Аналіз господарської діяльності Аудит
Макроекономіка Правознавство та професійна діяльність Фінансовий облік І
Державний фінансовий контроль
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист Податкова система України
Вибіркова частина
Вступ до спеціальності /
Професійна етика
Міжнародний менеджмент та професійна діяльність / Глобалізація економіки та інформаційне забезпечення її розвитку Ділова іноземна мова в обліку та аудиті / Облік у зарубіжних країнах Облік за видами економічної діяльності / Облік торгівельних операцій
Система технологій /
Екологічна економіка
Нормативно-аналітичне забезпечення податкових відносин / Податкове право Економічна експертиза / Обґрунтування фінансово-господарських рішень і оцінювання ризиків
Податковий консалтинг і аудит / Економічний аналіз в системі оподаткування
Курсові роботи
Бухгалтерський облік Аналіз господарської діяльності Звітність підприємств
Практика
Навчально-комп’ютерна практика Виробничо- ознайомча практика Виробнича практика з бухгалтерського обліку Виробнича практика з аналізу та оподаткування
Фізичне виховання Фізичне виховання
Державна атестація

© 2019 KNTU