Про нас

Історія кафедри аудиту, обліку та оподаткування починається з червня 1996 року, коли на базі кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності була створена кафедра аудиту та аналізу господарської діяльності. В 2005 році у зв’язку із започаткуванням підготовки фахівців зі спеціальності "Оподаткування" назва кафедри була змінена на кафедру аудиту та оподаткування.

До 2002 року кафедру очолював професор Давидов Григорій Миколайович – доктор, економічних наук, професор, сертифікований аудитор України, заслужений працівник освіти України. Під особистим керівництвом Давидова Григорія Миколайовича було захищено десять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, та одна – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

В 2002 році кафедру очолила к.е.н., доцент Шалімова Наталія Станіславівна. В 2013 році нею була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Аудит в системі соціально-економічних відносин України”. Шалімова Н.С. має сертифікат аудитора України, співавтор шести колективних монографій, автор одноосібної монографії, співавтор двох підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, шести навчальних посібників, рекомендованих Вченими радами ВНЗ.

З 2019 року кафедру очолює к.е.н., доцент Магопець Олена Анатоліївна. В 2000 році нею захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Мотивація ефективної праці в сільськогосподарських підприємствах”. Магопець Олена Анатоліївна – автор понад 100 публікацій, з них 68 – наукового та 34 – навчально-методичного характеру. Співавтор трьох монографій, чотирьох навчальних посібників, два яких – з грифом Міністерства освіти і науки України. З 2012 року й по даний час Магопець Олена Анатоліївна виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 ЦНТУ по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”. Під її керівництвом захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

На сьогоднішній день на кафедрі працює один доктор економічних наук, десять кандидатів економічних наук, викладач та асистент. Всі викладачі кафедри є випускниками Центральноукраїнського національного технічного університету.

Науковий потенціал кафедри забезпечують доктор економічних наук, професор Шалімова Н.С.; кандидати економічних наук, доценти: Магопець О.А., Кузьменко Г.І., Лисенко А.М., Назарова Г.Б., Головченко Н.Ю., Пугаченко О.Б., Решетов В.О., Фоміна Т.В., Черновол О.М., Андрощук І.І., викладач - Гніденко Н.А., асистент - Постна Ю.В., старший лаборант – Невдаха Н.А.

Потужний науковий потенціал кафедри дозволяє забезпечувати на високому рівні підготовку фахівців в сферах обліку, державного та незалежного аудиту, внутрішнього аудиту та контролю, експертизи, фінансового, управлінського та стратегічного аналізу.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими освітніми рівнями:

 • “бакалавр” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;
 • “магістр” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

та спеціалізаціями (освітніми програмами):

 • Адміністрування податків та митних платежів.
 • Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза.
 • Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльність та органами державного сектору.

На кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на здобуття кваліфікації доктор філософії в галузі управління та адміністрування.

На базі наукових розробок кафедри сформовано та викладається більше ніж 70 курсів та дисциплін. Всі дисципліни, що викладаються, формують підґрунтя для опанування студентами теорії та практики наукових досліджень з урахуванням галузевої специфіки, особливостей розвитку та потреб економічного зростання потенціалу Кіровоградського регіону.

Викладачами кафедри успішно поєднується педагогічна діяльність з науковими дослідженнями проблем бухгалтерського обліку, контролю, аудиту та аналізу. Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Назарова Галина Борисівна має сертифікат аудитора України.

Кафедра аудиту та оподаткування на даний час має потужну наукову школу в сфері аудиту, фінансового контролю, аналізу та податкових відносин, яку започаткував д.е.н., проф. Давидов Г.М. та яка зараз функціонує під керівництвом д.е.н., проф. Шалімової Н.С.

 • “Організація та методологія виконання завдань з надання впевненості”;
 • “Соціально-економічні аспекти обов’язкового аудиту”;
 • “Обліково-інформаційне забезпечення податкових відносин”;
 • “Податкове планування та адміністрування як складова державної та регіональної політики соціально-економічного розвитку”

Протягом 2005-2007 рр. викладачами кафедри на замовлення Кіровоградської обласної державної адміністрації виконувалася науково-дослідна робота за госпдоговірною темою № 0206U004428 “Планування та адміністрування податкових надходжень до бюджетів різних рівнів” (керівник теми - д.е.н., проф. Давидов Г.М., виконавці – д.е.н., доц. Шалімова Н.С., к.е.н., доц. Давидов Ю.Г., к.е.н., доц. Магопець О.А., к.е.н., доц. Лисенко А.М., к.е.н., доц. Шелковнікова О.В.,). Результати даного дослідження знайшли відображення в колективній монографії: “Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону”.

В 2009 році викладачами кафедри виконувалася науково-дослідна робота “Впровадження та фінансування енергозберігаючих технологій на підприємствах олійно-жирової промисловості” у відповідності з отриманим грантом Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної Ради (науковий керівник теми – д.е.н., професор Давидов Г.М., виконавці - к.е.н., доц. Давидов Ю.Г., д.е.н., доц. Шалімова Н.С., к.е.н., доц. Магопець О.А.).

В 2017 році викладачами кафедри аудиту та оподаткування виконувалася науково-дослідна робота «Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням регіональних пріоритетів» (№ державної реєстрації 0117U001288) згідно з договором між Центральноукраїнським національним технічним університетом та Громадською організацією «Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств». Виконавці: д.е.н., проф. Давидов Г.М. (керівник НДР), д.е.н., проф. Шалімова Н.С. (відповідальний виконавець НДР), к.е.н., доц. Лисенко А.М., к.е.н., доц. Магопець О.А. Результаи НДР висвітлені в монографії: “Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: регіональні пріоритети та євроінтеграційні процеси”.

Кафедра активно займається міжнародною діяльністю. Договори про співробітництво підписані з такими навчальними закладами:

 • Університеті Економіки (WSG) (Бидгощ, Польща) - Wyższа Szkolа Gospodarki (WSG) (Bydgozhch, Poland)
 • Національний Інститут Економічних Досліджень (Батумі, Грузія) - National Institute of Economic Research (Georgia, Batumi)
 • Батумський Університет Навігації (Батумі, Грузія) - Batumi Navigation Teaching University (Georgia, Batumi)
 • Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Батумі, Грузія) - Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia, Batumi)
 • Академія Бізнесу Грузії (Тбілісі, Грузія) - Business Academy of Georgia, SBA (Georgia, Tbilisi)
 • Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія) - Georgian Technical University (Georgia, Tbilisi)
 • Університет ISMA (Ріга, Латвія) - ISMA University (Latvia, Riga)
 • Международным Научным, Образовательным и Учебным Центром (Таллинн, Эстония) - International Scientific, Educational and Training Center (Tallinn, Estonia)

На базі кафедри аудиту, обліку та оподаткування майже щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем економіки, обліку та контролю, зокрема: міжнародні науково-практичні конференції “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (травень 2003 року, травень 2005 року, жовтень 2009 року, грудень 2010 року, вересень 2013 року, травень 2016 року, жовтень 2018 року); Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні напрямки розвитку Кіровоградської області до 2015 року” (вересень 2005 року); Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми інвестиційної діяльності та шляхи їх подолання” (вересень 2007 року), Всеукраїнська науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (жовтень 2009 р.).

Відмітною ознакою організації навчального процесу на кафедрі є широке використання сучасних інформаційних технологій в сфері обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування. Зокрема, в процесі викладання фахових дисциплін використовується таке програмне забезпечення: програмно-методичний комплекс “ІНТАЛЕВ: Корпоративний навігатор; програмний продукт “ІНТАЛЕВ: Корпоративні фінанси”; інформаційна система “ЛІГА: Закон”; програма “АІС-ТАХ”; інформаційна система AuditXP “Комплекс Аудит”; програмний комплекс “Податкова звітність” (розробка АІС “Податки”); система електронного документообігу “M.E.Doc”.

Активна співпраця відбувається із такими професійними організаціями та об’єднаннями:

 • Ассоциация воздушных перевозчиков Восточной Европы – East European Air Transport Association (EEATA);
 • Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України;
 • Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація якості”.
© 2024 KNTU