декан факультету обліку і фінансів

Давидов Григорій Миколайович, (07.03.1950 -21.06.2018 рр.)

Доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів

Стаж роботи: 46 років 

Сфера наукових інтересів:

Теорія аудиту, організація і методика аудиту, філософія і методологія науки 

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Методологія економічної науки та наукові дослідження в професійній сфері, теорія фінансового контролю і аудиту, облікова політика як елемент системи управління, глобальна економіка, методологія та організація науково-дослідної діяльності  

Освіта: 

1967-1972 – навчання в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування, отримано кваліфікацію інженера зі спеціальності «Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти» 

1996-1997 – докторантура Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність 08.09.03 «Праця, заробітна і рівень життя» 

Наукові ступені: 

1984 - кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.07 – научная организация и экономика труда, Научно-исследовательский институт труда Государственного комитета ССР по труду и социальным вопросам, м. Москва 

Тема дисертаційного дослідження: «Повышение эффективности сдельной заработной платы робочих машиностроения» 

2006 – доктор економічних наук, спеціальність 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Тема дисертаційного дослідження: «Формування теоретичних основ аудиту» 

Вчені звання: 

1989 – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності 

1992 – член-кореспондент інженерної Академії України 

2003 – професор кафедри аудиту та оподаткування

Досвід професійної роботи: 

1972-1975 рр. – інженер-конструктор Київського станкозаводу ім. Горького

1975-1985 рр. – асистент кафедри економіки та організації підприємства Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування

1985-1986 рр. – старший викладач кафедри економіки та організації підприємства Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування

1986-1987 рр. – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування

1987-2002 рр. – завідувач кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, з 1998 року – Кіровоградського державного технічного університету

2002-2005 рр. – декан економічного факультету Кіровоградського національного технічного університету

2005-2018 рр. – декан факультету обліку і фінансів та професор кафедри аудиту та оподаткування КНТУ 

Професійна активність: 

Член двох спеціалізованих вчених рад:

Д 26.006.06. в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті 

Заступник головного редактора фахового видання: «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки»

Заступник голови підкомісії НМК Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Сертифікований аудитор України. Сертифікат аудитора отримав в 1993 році 

Участь в грантах, науково-дослідних роботах: 

2005-2007 рр. – науковий керівник госпдоговірної науково-дослідної роботи «Планування та адміністрування податкових надходжень» (номер державної реєстрації 0206U004428), яка виконувалася на замовлення Кіровоградської облдержадміністрації 

2009 р. – науковий керівник науково-дослідної роботи «Впровадження та фінансування енергозберігаючих технологій на підприємствах олійно-жирової промисловості» (реєстраційний номер №51Г109), яка виконувалася у відповідності з отриманим грантом Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної Ради 

Відзнаки та нагороди: 

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006 р.)

Нагороджений знаком «Петро Могила» (2006 р.)

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.)

Відзнака Виконавчого комітету Кіровоградської ради «Відзнака за заслуги другого ступеня» (2010 р.)

Почесний аудитор України 

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні): 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізацій них процесів у світовій економіці» (21-22 квітня 2015 р., м. Ужгород, Ужгородський національний університет).

2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю кафедри обліку підприємницької діяльності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці» (3-4 квітня 2014 р., м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

3. VII міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку» (16-17 травня 2014 р., м. Львів, Львівська комерційна академія).

Публікації: більше 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. 10 навчальних посібників та підручників, 4 монографії. 

Монографії: 

1. Давидов Г.М. Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання: теорія і практика: [монографія] / Г.М. Давидов, Г.І. Кузьменко. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2013. – 264 с.

2. Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством: [монографія] / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко; за редакцією Г.М. Давидова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 200 с.

3. Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону: монографія / Авторський колектив: Г.М. Давидов, О.М. Любченко, І.Г. Давидов та ін.; за редакцією Г.М. Давидова, О.М. Любченко. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2007. – 374 с.

4. Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика: Монографія / Григорій Миколайович Давидов. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2006. – 324 с. 

Підручники та навчальні посібники: 

1. Аудит оподаткування підприємств: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) / О.А. Петрик, Г.М. Давидов, О.Ю. Редько та ін.; за заг. ред. О.А. Петрик; передм. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. – 352 с. – (Серія «Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання»).

2. Стратегічний аналіз: навчальний посібник / Г.М. Давидов, О.А. Магопець та ін. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2014. – 389 с.

3. Звітність підприємств: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2011. – 623 с. + компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець та ін. – К.: Знання, 2011. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

5. Облікова політика: навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – 479 с.

6. Звітність підприємств: навч. посіб / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – К.: Знання, 2010. – 623 с. + компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ століття).

7. Аудит: підручник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Г.М. Давидов, І.Г. Давидов, Ю.Г. Давидов та ін.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 495 с.

8. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. / Г.М. Давидов. – К.: Знання, 2004. – 511 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

9. Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. / Г.М. Давидов. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 363 с.

10. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій. Навчальний посібник. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 170 с.

11. Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. / Г.М. Давидов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363 с.

12. Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. / Г.М. Давидов. – Кіровоград: КІСМ, 1997. – 197 с.

13. Збірник задач та практичних ситуацій з аудиту: навч. посіб. / Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов, Ю.Г. Давидов та ін.; під редакцією Г.М. Давидова. – Кіровоград: КІСМ, 1997. – 117 с.

Основні статті:

1. Давидов Г.М. Сучасна система підходів до здійснення аудиту / Г.М. Давидов, Л.М. Фільштейн, І.Г. Давидов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 107-118.

2. Давидов Г.М., Шалімова Н.С. Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в Європейському Співтоваристві / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. Башнянин Г.І., Куцик П.І., Шевчук В.О. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – (серія економічна). – С. 136-143.

3. Давидов Г.М., Петрик О.А. Аналіз практики організації національних систем аудиту в державах Європейського економічного простору / Г.М. Давидов, О.А. Петрик // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип. 26. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 151-157.

4. Давидов Г.М. Сучасні ідеї аудиту / Г.М. Давидов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 24. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – С. 238-247.

5. Петрик О.А., Давидов Г.М. Теоретичні засади розвитку національної системи аудиту України / О.А. Петрик, Г.М. Давидов // Аудитор України (журнал). – 2012. - №10 (204), листопад 2012. – С. 16-21.

Хобі, особисті інтереси: полювання

Контакти: 

Телефон роб.: (0522)390464

e-mail: gmdavydov@і.ua

 

 

© 2023 KNTU