ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Мета дисципліни: формування системи теоретичних та практичних знань з питань організації та методики внутрішньогосподарського контролю.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо теоретично-методичних засад методики та організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах різних галузей економіки України; розгляд системи внутрішньогосподарського контролю як невід’ємної частини системи управління підприємством та дослідження її конфігурації; вирішення розрахункових завдань та аналіз практичних ситуацій, які виникають в процесі господарської діяльності; визначення економічних ризиків суб’єктів господарювання, пов’язаних з правопорушеннями у сфері митного, податкового, трудового, валютного та іншого законодавства.

Предметом вивчення дисципліни: система методичних прийомів та процедур внутрішньогосподарського контролю на підприємствах різних форм власності та галузей економіки.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку, внутрішнього аудиту, теорії фінансово-господарського контролю, теорії аудиту, організації і методики аудиту, економічного аналізу, господарського права, економіки підприємства, державного фінансового контролю, фінансів, інформаційних систем і технологій в обліку.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • теоретично-правові засади організації і методики внутрішньогосподарського контролю в Україні;
 • основні вимоги, які висуваються у сучасних умовах господарювання до системи внутрішньогосподарського контролю;
 • структуру та принципи побудови системи внутрішньо-господарського контролю;
 • основні типові методики здійснення внутрішньогосподарського контролю;
 • особливості проведення перевірок службою внутрішньо-господарського контролю основних циклів діяльності суб’єкта господарювання;
 • структуру та зміст стандартів внутрішнього аудиту;
 • способи, прийоми та процедури внутрішньогосподарського контролю.

Уміти:

 • складати програми (методики) внутрішньогосподарського контролю у відповідності до обраних параметрів, об’єктів, суб’єктів контрольної діяльності;
 • складати документи, які регламентують діяльність служби внутрішнього контролю (Положення про службу внутрішнього контролю, Посадова інструкція внутрішнього контролера тощо);
 • розробляти детальні методики перевірок за кожними об’єктом обліку і контролю;
 •  здійснювати перевірки згідно розроблених методик та приймати за ними відповідні рішення;
 • готувати та оформляти аргументовані, чіткі, логічні результати контрольної діяльності для подання на розгляд вищому керівництву щодо прийняття відповідних рішень;
 • готувати необхідні нормативні та інструктивні документи для використання їх у діяльності підприємства;
 • проводити консультаційні семінари, наради з проблемних питань законодавства.

Зміст дисципліни за темами:

1. Економічна сутність внутрішньогосподарського контролю.
2. Теоретичні засади організації і методики внутрішньогосподарського контролю.
3. Внутрішньогосподарський контроль матеріально-технічного забезпечення підприємства.
4. Внутрішньогосподарський контроль виробничого циклу підприємства.
5. Внутрішньогосподарський контроль фінансово-збутового циклу підприємства.
6. Організація служби внутрішнього аудиту.
7. Стандартизація діяльності служби внутрішнього аудиту на підприємстві.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Фоміна Т.В.

© 2021 KNTU