К.е.н., доцент Фоміна Тетяна Володимирівна

Фоміна Тетяна Володимирівна, 11.02.1978 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 14 років

Сфера наукових інтересів:

Система національного фінансового контролю, внутрішній контроль, податковий контроль, аудит, податкова система

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Податковий контроль, Управління податковим боргом, Внутрішньогосподарський контроль, Податкові системи зарубіжних країн

Освіта:

1995-2000 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”

2000-2001 рр. – Магістратура Кіровоградського державного технічного університету, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”, диплом з відзнакою

2001-2004 рр. – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2008 рік – Кандидат економічних наук, Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема дисертаційного дослідження: “Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України”

Вчені звання:

2010 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Досвід професійної роботи:

2000-2009 рр. – асистент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2009 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Професійна активність:

Секретар ради факультету обліку і фінансів

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», (жовтень 2014 року, м. Полтава).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики» (грудень 2015 року, м. Тернопіль).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (грудень 2015 року, м. Чернігів).

Публікації: більше 60 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії:

Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством: монографія / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко; за заг. редакцією Г.М. Давидова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 200 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Аудит: збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посібник / Г. М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін.; За ред. Г.М. Давидова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 170 с. – Вища освіта ХХІ століття.

2. Аудит: Підручник / Давидов Г.М., Кужельний М.В., Давидов І.Г. та інші К.: Знання, 2009. – 495 с.

Основні статті:

1. Комарова О.А., Фоміна Т.В. Внутрішній контроль збутової діяльності на підприємствах олійножирової галузі [Електронний ресурс] Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 77-82. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

2. Пугаченко О.Б., Фоміна Т.В. Податковий контроль як інструмент запобігання тіньовій економіці (підр. 3.2 розділу 3) // Стратегічні пріоритети детінізації України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / За ред. Черевка О.В. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – С. 259-280, С. 436-441.

3. Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Внутрішній контроль операцій з основними засобами та нематеріальними активами (підр. 4.1 розділу 4) // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 203-218.

4. Пугаченко О.Б., Фоміна Т.В. Внутрішній контроль незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості, довгострокових фінансових інвестицій та довгострокової дебіторської заборгованості (підр. 4.2 розділу 4) // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 219-232.

5. Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Концептуальні засади організації внутрішнього контролю в системі управління економічною безпекою суб’єктів господарювання (підр. 3.1) // Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення [Колективна монографія] / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 143-172.

Хобі, особисті інтереси: малювання, читання, подорожі.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: tetynafomina@ukr.net

© 2021 KNTU