ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ ТА АУДИТ

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань про особливості та основні принципи податкового консалтингу, придбання практичних навичок по здійсненню консалтингової діяльності в галузі оподаткування та з основ податкового аудиту, застосування їх в практичній діяльності.

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних знань щодо нормативно-правової бази з податкового консультування, засвоєння ролі та професійних обов’язків податкових консультантів, створення інформаційної бази податкового аудиту з метою мінімізації податкових платежів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних та практичних знань щодо здійснення податкового консалтингу та аудиту.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: історія економічних вчень, основи оподаткування, теорія фінансового контролю і аудиту, аудит, історія оподаткування, бухгалтерський облік.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни:
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • теоретичні основи консалтингової діяльності;
  • основні напрямки податкового консалтингу;
  • етапи проведення податкового консалтингу;
  • нормативно-правову базу що регулює питання консалтингу в галузі оподаткування;
  • принципи податкового консалтингу;
  • теоретичні основи здійснення податкового аудиту.

Уміти:

  • об’єктивно оцінювати й опрацьовувати інформацію про оподаткування, отриману з різних джерел;
  • пропонувати концепції, моделі, знаходити та застосовувати способи та інструменти професійної консалтингової діяльності;
  • виявляти проблеми, що вимагають допомоги податкового консультанта;
  • основні вимоги нормативних актів щодо здійснення аудиторської діяльності.

Зміст дисципліни за темами:

1. Сутність консалтингової діяльності.
2. Становлення та розвиток світового ринку консалтингових послуг.
3. Поняття і сутність податкового консалтингу, його види та напрямки.
4. Закордонний досвід організації податкового консалтингу.
5. Характеристика ринку консультаційних послуг в галузі оподаткування в Україні.
6. Статус податкового консультанта в Україні. Види податкових консультантів.
7. Основні принципи проведення податкового аудиту в Україні.
8. Етико-психологічні основи в діяльності податкового консалтингу та аудиту.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. - 28 (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: Головченко Н.Ю., доц., к.е.н.

© 2021 KNTU