ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики організації та ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах.

Завдання дисципліни: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах на підставі використання національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні фермерським господарством.

Предметом вивчення дисципліни: організація і методика ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах.

Місце дисципліни в навчальному процесі: Теоретичною і методологічною базою вивчення наступні дисципліни: бухгалтерський облік, облік відносин власності у сільському господарстві, організація праці облікового персоналу, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, правове регулювання фінансово-господарської діяльності.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність та організаційні засади створення і функціонування фермерського господарства;
 • законодавче регламентування створення та діяльності фермерських господарств;
 • порядок формування облікової політики фермерського господарства;
 • сутність форм обліку у фермерському господарстві;
 • порядок відображення в обліку основних господарських процесів: створення господарства, постачання, виробництва, реалізації, формування фінансових результатів, відносин власності;
 • порядок оподаткування фермерських господарств. Сутність спрощеної системи оподаткування у сільському господарстві;
 • основи формування звітності у фермерських господарствах.

Уміти:

 • формувати облікову політику та обрати доцільну форму обліку для фермерських господарств;
 • здійснювати облік господарської діяльності фермерського господарства за різними формами обліку;
 • здійснювати розрахунки та складати необхідну документацію щодо застосування спрощеної системи оподаткування;
 • здійснювати розрахунки щодо операцій з орендою землі та відображати їх в обліку;
 • використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності фермерського господарства;
 • формувати фінансову та статистичну звітність фермерського господарства за умов використання різних форм обліку.

Зміст дисципліни за темами:

1. Організація і функціонування фермерського господарства.
2. Сутність форм обліку у фермерському господарстві.
3. Організація земельних відносин у фермерських господарствах.
4. Облік земельних ресурсів.
5. Звітність фермерських господарств.
6. Оподаткування фермерських господарств.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Черновол О.М.

© 2021 KNTU