ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета дисципліни: формування системи знань з методології та організації аналізу операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємств різних галузей економіки.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо теоретико-методологічних основ економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств різних галузей економіки; знання сучасних методик проведення аналізу операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємств різних галузей економіки; формування навичок щодо оцінювання можливих наслідків прийнятих управлінських рішень на діяльність підприємства.

Предметом вивчення дисципліни: причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів та явищ, дослідження характеру їх прояву на рівні підприємств окремих галузей економіки та видів економічної діяльності.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях вищої математики, мікроекономіки, бухгалтерського обліку, теорії економічного аналізу, економіки підприємства, статистики, менеджменту.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • особливості проведення аналізу операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємств окремих галузей національної економіки;
  • теоретичні основи здійснення розрахунку базових економічних показників, які характеризують підприємств різних видів економічної діяльності;
  • методики проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств окремих галузей економіки та видів економічної діяльності.

Уміти:

  • виконувати економічні розрахунки у ході проведення аналізу операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємств різних галузей економіки;
  • обґрунтовано обирати прийоми та способи економічного аналізу діяльності окремих суб’єктів господарювання;
  • узагальнювати результати аналізу;
  • розробляти на основі проведеного аналізу виважені управлінські рішення;
  • розраховувати резерви підвищення ефективності господарювання на рівні підприємств різних галузей економіки.

Зміст дисципліни за темами:

1. Аналіз умов господарювання та рівня економічного розвитку сільськогосподарських підприємств.
2. Аналіз стану та використання земельних ресурсів підприємства.
3. Аналіз забезпеченості сільськогосподарського підприємства основними засобами та ефективності їх використання.
4. Загальногалузеві особливості капітального будівництва й оцінка введення в дію виробничих потужностей та основних засобів.
5. Аналіз ефективності капітальних вкладень та оцінка стану незавершеного будівництва.
6. Особливості аналізу господарської діяльності підрядної будівельно-монтажної організації.
7. Аналіз товарообігу торговельної організації.
8. Аналіз витрат обігу торговельного підприємства.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: к.е.н., доцент Лисенко А.М.

© 2021 KNTU