К.е.н., доцент Лисенко Алла Миколаївна

Лисенко Алла Миколаївна, 04.06.1974 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та оподаткування

Стаж роботи: 19 років

Сфера наукових інтересів:

Дослідження проблем формування та розвитку ринку молока та молочної продукції, теоретико-методологічних основ економічного аналізу, розробка моделей та методів прийняття рішень в аналізі, аудиті й сфері оподаткування

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Теорія економічного аналізу, економічний аналіз, економічний аналіз за видами економічної діяльності, моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті, моделі та методи прийняття рішень в сфері оподаткування, податкове планування та мінімізація податкових ризиків, методи економічних та статистичних досліджень

Освіта:

1991-1996 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності», диплом з відзнакою

1998-2003 – Аспірантура Інституту аграрної економіки УААН, м. Київ, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського
господарства і АПК

Науковий ступінь:

2003 рік – Кандидат економічних наук, Інститут аграрної економіки УААН, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК

Тема дисертаційного дослідження: “Формування та розвиток ринку молока і молочної продукції”

Вчені звання:

2005 рік – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

Досвід професійної роботи:

1996-2003 рр. – асистент кафедри аудиту і аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного технічного університету

2003-2004 рр. – старший викладач кафедри аудиту і аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного технічного університету

2004 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Исследование и оптимизация экономических процессов”, м. Харків, Харківський державний політехнічний університет, 13-15 грудня 2000 р.

2. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання”, м. Харків, Харківський державний технічний університет сільського господарства, 17-18 травня 2001 р.

3. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 185-й річниці заснування Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, ХДАУ, 25-26 вересня 2001 р.

4. Всеукраїнська конференція молодих учених економістів-аграрників “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК”, м. Київ, Інститут аграрної економіки УААН, 22-23 листопада 2001 р.

5. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Исследование и оптимизация экономических процессов (Оптимум – 2003)”, м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 11-12 грудня 2003 р.

6. Х Міжнародна науково-практична конференція «Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи», м. Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010 р.

7. Міжнародна науково-практична конференція “Фінанси: теорія і практика”, м. Київ, Національний авіаційний університет, 20-21 листопада 2012 р.

8. Міжнародна науково-практична конференція “Фінанси: теорія і практика”, м. Київ, Національний авіаційний університет, 19 листопада 2013 р.

9. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції”, м. Одеса, Одеський національний економічний університет, 5-6 червня 2014 р.

10. XV Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність національної економіки”, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 26-27 березня 2015 р.

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

1998-2002 рр. – Участь в науково-дослідній роботі “Теоретичні та методологічні основи ціноутворення на продукцію АПК, стратегія розвитку та механізм функціонування інфраструктури ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні в умовах ринкових відносин” (№ держреєстрації 0102U000264, Інститут аграрної економіки УААН, м. Київ)

2009-2010 рр. – Участь в науково-дослідній роботі по завданню № 44.02-017 “Розробити пропозиції по підвищенню економічної ефективності виробництва продукції тваринництва в умовах застосування ресурсоощадливих технологій” (№ держреєстрації 0107U011322, Кіровоградський інститут агропромислового виробництва УААН)

2013-2016 рр. – Участь в науково-дослідній роботі “Обліково-інформаційне забезпечення податкових відносин” (№ держреєстрації 0110U004980, Кіровоградський національний технічний університет)

2013-2016 рр. – Участь в науково-дослідній роботі “Формування довгострокової програми розвитку системи управління в галузях промисловості” (№ держреєстрації 0106U002964, Кіровоградський національний технічний університет)

2016 р. – Підготовка переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності “Гроші, фінанси і кредит” у 2015/2016 н.р. (диплом ІІІ ступеня, студентка Федорова А.О., тема роботи – “Механізм оподаткування фермерських господарств та його вплив на фінансово-господарську діяльність”, місце проведення конкурсу – Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Відзнаки та нагороди:

2003 рік – подяка за зайняття заохочувальних місць (3 місце) в конкурсі “Кращий викладач навчального року” та “Кращий наставник академічної групи”

2011 рік – подяка за активну участь у засіданні круглого столу “Контроль, планування та адміністрування податкових надходжень до бюджетів різних рівнів в умовах податкового кодексу України”

2011 рік – подяка за сумлінну роботу з підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах міста Кіровограда

2012 рік – грамота за активну участь у проведенні заходів “Дня науки – 2012”

2013 рік – подяка за активну участь у проведенні заходів “Дня науки – 2013”

2015 рік – подяка за активну участь в організації та проведенні заходів «”Дня науки – 2015”

Публікації: більше 80 наукових та навчально-методичних праць

Монографії:

1. Лисенко М.І. Залежність ефективності функціонування фермерського господарства від розміру землекористування / М.І. Лисенко, А.М. Лисенко // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Колективна монографія у двох томах. – Т.1 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – 831 с. – стор. 732 – 734.

2. Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону // Монографія / за редакцією Давидова Г.М., Любченко О.М. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс – ЛТД», 2007. – 374 с.

3. Лисенко А.М. Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банків України та шляхи підвищення її ефективності / А.М. Лисенко, В.В. Шапошник // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика. Колективна монографія / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч. І. – 384 с., стор. 338 – 343.

4. Лисенко А.М. Особисті селянські господарства в контексті розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки України / А.М. Лисенко // Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: кол. моногр. / під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 292 с., с. 219-226.

Підручники та навчальні посібники:

1. Лисенко М.І. Основи мікроекономіки / М.І. Лисенко, А.М. Лисенко // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кіровоград: Приватне підприємство «Ексклюзив – систем». – Кіровоград, 2008. – 199 с.

2. Стратегічний аналіз: навчальний посібник / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець, Ю.Г. Давидов, А.М. Лисенко. – К.: Знання, 2011. – 389 с. (внесок автора: с. 246-294; 296-323; 324-355; 387-388).

3. Громова О.В. Розміщення, спеціалізація і перспективи розвитку агропромислового виробництва Кіровоградської області / О.В. Громова, В.М. Івченко, А.М. Лисенко, Ю.В. Кернасюк // Науково-обґрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області. – Кіровоград: Кіровоградський інститут АПВ УААН, 2005. – 263 с.

4. Громова О.В. Економічна ефективність системи ведення господарства / О.В. Громова, В.М. Івченко, А.М. Лисенко, Ю.В. Кернасюк // Науково-обґрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області. – Кіровоград: Кіровоградський інститут АПВ УААН, 2005. – 263 с.

Основні статті:

1. Лисенко А.М. Організація закупівель сировини як основа функціонування молокопереробної промисловості Кіровоградщини / А.М. Лисенко // Економіка АПК. – 2006. - № 3. – 96 с., стор. 50 – 54.

2. Лисенко А.М. Молочне скотарство Кіровоградської області в контексті розвитку особистих господарств населення / А.М. Лисенко // Економіка АПК. – 2008. - № 6. – 96 с., стор. 19 – 24.

3. Лисенко А.М. Особливості складання фінансової звітності з 2013 року та їх вплив на формування алгоритму розрахунку основних показників, що застосовуються у процесі аналізу фінансового стану підприємства / А.М. Лисенко // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» (серія «Економіка та підприємництво»), №5 (74), 2013. – 161 с. – стор. 68 – 73.

4. Лисенко А.М. Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання / А.М. Лисенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 26. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 368 с., стор. 184-192.

5. Кузьменко Г.І. Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності / Г.І. Кузьменко, А.М. Лисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки / Збірник наукових праць, вип. 1(30). – К.: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2015. – с. 301-313.

Хобі, особисті інтереси: пізнання рідного краю, читання, кулінарія.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: lysenkoalla2010@ukr.net

© 2021 KNTU