ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з економічного аналізу, визначення його місця і ролі в управлінні оподаткуванням бізнесу.

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних знань, необхідних для прийняття економічно обґрунтованих рішень вибору найкращого варіанту проведення оптимізації податкових платежів на підприємствах різних форм власності; набуття навичок з організації аналітичної роботи, застосовування різних прийомів та способів економічного аналізу при прийнятті управлінських рішень щодо оподаткування.

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних та практичних знань щодо системи економічних показників у сфері оподаткування.

Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: статистика, основи оподаткування, теорія економічного аналізу, аналіз господарської діяльності.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни:
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • сутність економічного аналізу у сфері оподаткування та особливості його проведення;
  • види інформаційного забезпечення економічного аналізу у сфері оподаткування;
  • види, принципи, етапи та методи економічного аналізу;
  • основи організації аналітичної роботи при здійсненні аналізу в сфері оподаткування;
  • основні прийоми і способи економічного аналізу у сфері оподаткування.

Уміти:

  • використовувати різні методи аналізу при прийнятті управлінських рішень щодо оподаткування;
  • об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за результатами аналітичної роботи;
  • проводити аналіз показників, що характеризують фінансовий стан з урахуванням оподаткування, а також показників формування та використання фінансових результатів підприємства.

Зміст дисципліни за темами:

1. Основи економічного аналізу у сфері оподаткування. Види економічного аналізу у сфері оподаткування.
2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу у сфері оподаткування.
3. Організація проведення економічного аналізу у сфері оподаткування.
4. Аналіз податкових ризиків.
5. Маржинальний аналіз для виявлення найбільш обґрунтованого варіанту податкової політики.
6. Аналіз руху грошових коштів в податковому консультуванні.
7. Аналіз впливу політики управління майном та капіталом підприємства на його платоспроможність та на величину податкових платежів.

Кількість кредитів: 3 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 90 год. (в т.ч. лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 48 год.).

Форма контролю: залік.

Викладач: Головченко Н.Ю., доц., к.е.н.

© 2021 KNTU