Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ТА ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ»

Спеціальність: 071 – Облік і оподаткування

Ступінь, що присвоюється: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування (облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки)

Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові освітні компоненти загальної підготовки (11 кредитів), обов’язкові освітні компоненти професійної підготовки (26 кредитів), вибіркові освітні компоненти (23 кредити), переддипломна практика (7 кредитів), підготовка та захист кваліфікаційної роботи (23 кредити).

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку і оподаткування має можливість продовжувати навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії».

Перелік компонент освітньо-професійної програми
1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові компоненти ОП Обов’язкові компоненти ОП
Глобальна економіка, інновації та цілі сталого розвитку Переддипломна практика
Цивільний захист Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
Ділова іноземна мова в обліку та оподаткуванні
Стратегія розвитку підприємства
та її аналітичне забезпечення
Оподаткування суб’єктів господарювання
та установ державного сектору економіки
Організація бухгалтерського обліку
Весняний семестр
Обов’язкові компоненти ОП
Організація надання та методика
виконання аудиторських послуг
Бухгалтерський облік в управлінні
Міждисциплінарна курсова робота
Вибіркові компоненти ОП
23 кредити ЄКТС
1 ВК обсягом 3 кредити
5 ВК обсягом 4 кредити
© 2023 KNTU