Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

«АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»

Спеціальність: 071 – Облік і оподаткування

Ступінь, що присвоюється: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування (адміністрування податків та митних платежів) Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові освітні компоненти загальної підготовки (11 кредитів), обов’язкові освітні компоненти професійної підготовки (26 кредитів), вибіркові освітні компоненти (23 кредити), переддипломна практика (7 кредитів), підготовка та захист кваліфікаційної роботи (23 кредити).

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку і оподаткування має можливість продовжувати навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії».

Перелік компонент освітньо-професійної програми
1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові компоненти ОП Обов’язкові компоненти ОП
Глобальна економіка, інновації та цілі сталого розвитку Переддипломна практика
Цивільний захист Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
Ділова іноземна мова в адмініструванні
податків та митних платежів
Бухгалтерський облік в управлінні
Адміністрування податків
та корпоративний податковий менеджмент
Митний контроль
Весняний семестр
Обов’язкові компоненти ОП
Організація надання та методика
виконання аудиторських послуг
Податкове планування та мінімізація
податкових ризиків
Міждисциплінарна курсова робота
Вибіркові компоненти ОП
23 кредити ЄКТС
1 ВК обсягом 3 кредити
5 ВК обсягом 4 кредити
© 2023 KNTU