Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

«АУДИТ, ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЕКСПЕРТИЗА»

Спеціальність: 071 – Облік і оподаткування

Ступінь, що присвоюється: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування (аудит, державний фінансовий контроль та експертиза)

Загальний обсяг навчальної програми: 120 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові освітні компоненти загальної підготовки (16 кредитів), обов’язкові освітні компоненти професійної підготовки (44 кредитів), вибіркові освітні компоненти (30 кредитів), переддипломна практика (7 кредитів), підготовка та захист кваліфікаційної роботи (23 кредити).

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку і оподаткування має можливість продовжувати навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії».

Перелік компонент освітньо-наукової програми
1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові компоненти ОП Обов’язкові компоненти ОП
Глобальна економіка, інновації та цілі сталого розвитку Організація та методика податкових перевірок
Цивільний захист Експертиза та експертні дослідження
Ділова іноземна мова в аудиті, ДФК та експертизі Моделі та методи прийняття рішень в аналізі, аудиті та оподаткуванні
Організація та методика наукових досліджень Вибіркові компоненти ОП
Стратегія розвитку підприємства та її аналітичне забезпечення 16 кредитів ЄКТС
Облік та внутрішній аудит в управлінні
Організація бухгалтерського обліку
Весняний семестр Весняний семестр
Обов’язкові компоненти ОП Обов’язкові компоненти ОП
Організація надання та методика виконання аудиторських послуг Переддипломна практика
Організація та методика державного фінансового аудиту Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
Міждисциплінарна курсова робота
Вибіркові компоненти ОП
14 кредитів ЄКТС
© 2024 KNTU