Економічній факультет

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»

Спеціальність: 071 – Облік і оподаткування Ступінь, що присвоюється: Магістр Освітня кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування (адміністрування податків та митних платежів)

Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові освітні компоненти загальної підготовки (12 кредитів), обов’язкові освітні компоненти професійної підготовки (25 кредитів), вибіркові освітні компоненти (23 кредити), переддипломна практика (7 кредитів), підготовка та захист кваліфікаційної роботи (23 кредити).

Можливість подальшого навчання: Магістр з обліку і оподаткування має можливість продовжувати навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії».

Перелік компонент освітньо-професійної програми

1-й навчальний рік 2-й навчальний рік
Осінній семестр Осінній семестр
Обов’язкові компоненти ОП Обов’язкові компоненти ОП
Глобальна економіка, цілі сталого розвитку та цивільний захист Переддипломна практика
Інноваційний розвиток Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
Ділова іноземна мова в обліку, адмініструванні податків та митних платежів
Податкове планування та мінімізація податкових ризиків
Адміністрування податків та корпоративний податковий менеджмент
Митний контроль
Весняний семестр
Обов’язкові компоненти ОП
Організація надання та методика виконання аудиторських послуг
Бухгалтерський облік в управлінні
Міждисциплінарна курсова робота
Вибіркові компоненти ОП
23 кредити ЄКТС
© 2023 KNTU