К.е.н., доцент Решетов Валерій Олександрович

Решетов Валерій Олександрович, 26.10.1973 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 19 років

Сфера наукових інтересів:

Соціальна відповідальність, організації праці обліково-контрольного персоналу, державних службовців, стратегічний розвиток суб’єктів господарювання, стратегічний аналіз

Профіль в науковометричних базах даних:
ResearcherID

Викладає дисципліни:

  • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
    • Глобалізація економіки та інформаційне забезпечення її розвитку
  • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
    • Інноваційний розвиток

Освіта:

1991-1995 рік - навчання в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування зі спеціальності «Металорізальні верстати та інструменти», отримання кваліфікації - інженер-механік

1996-1998 рік – навчання в аспірантурі зі спеціальності 08.09.03 «Праця, заробітна плата і рівень життя»

Науковий ступінь:

2000 – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України

Тема дисертаційного дослідження: «Механізм мотивації праці персоналу малих підприємств»

Вчені звання:

2003 – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

2005 рік - член-кореспондент Міжнародної кадрової академії

Досвід професійної роботи:

1999 – 2000 рр. – асистент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

2000 – 2001 рр. – старший викладач кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

2001 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Професійна активність:

Співвиконавець науково-дослідних робіт кафедри аудиту та оподаткування «Формування наукових основ розвитку системи національного фінансового контролю в Україні» (номер державної реєстрації 0106U000978).

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (19 – 20 вересня 2017 р., м. Кропивницький, ЦНТУ)

2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (до 30-річчя створення кафедри «Бухгалтерський облік» і 20-річчя створення кафедри «Аудит та оподаткування») (19 – 20 травня 2016 р., м. Кіровоград, КНТУ)

Публікації: 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. 3 навчальних посібника

Підручники та навчальні посібники:

1. Решетов В.О. Мотиваційний механізм високо результативної праці на малих підприємствах: Навч.посібник. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 1999 - 54 с.

2. Решетов В.О. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит».- Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2002 – 39 с.

3. Решетов В.О. Судово-бухгалтерська експертиза. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ.- Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2002 – 75 с.

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail:

© 2023 KNTU