Літні захисти випускних кваліфікаційних робіт

Наприкінці травня 2022 року на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання груп ОО(А)-20м (1,9), ОО(П)-20м (1,9) та ОО(УД)-20м (1,9) спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Здобувачі навчались 1,9 років за трьома освітньо-професійними програмами «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза», «Адміністрування податків та митних платежів» та «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки».

Випускні кваліфікаційні роботи представили:

  • за ОПП «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза»: Масаликіна Ольга за темою «Організація системи внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості» (керівник – к.е.н., доцент Фоміна Т.В.); Самородова Лілія за темою «Обліково-інформаційне забезпечення внутрішнього контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності в державних закладах професійної освіти» (керівник – к.е.н., доцент Лисенко А.М.); Чурікова Світлана за темою «Аудит розрахунків з оплати праці та обліку її витрат в бюджетних установах» (керівник – к.е.н., доцент Андрощук І.І.); Янус Емілія за темою «Інформаційне забезпечення та методика аудиту доходів і видатків бюджетних установ» (керівник – к.е.н., доцент Назарова Г.Б.);

  • за ОПП «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» (група ОО(УД)-20м(1,9)) Козуб Тетяна на тему «Облік та аналіз оплати праці на підприємствах з виробництва технологічного обладнання» (керівник – к.е.н., доцент Магопець О.А.) та Смоляник Альона на тему «Особливості організації обліку, оподаткування та звітності суб’єктів малого бізнесу» (керівник – к.е.н., доцент Решетов В.О.);

  • за ОПП «Адміністрування податків та митних платежів» Винокуров Андрій на тему «Особливості застосування суб’єктами підприємницької діяльності спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: сучасний стан та перспективи розвитку» (керівник – к.е.н., доцент Андрощук І.І.) та Зелененька Вікторія на тему «Організація і методика податкових перевірок суб’єктів господарювання» (керівник – к.е.н., доцент Андрощук І.І.).Захисти пройшли на високому рівні, всі роботи мають теоретичне і практичне значення та базові елементи наукового дослідження. Практичні аспекти досліджуваних тематик розкрито на основі реальної інформації про діяльність підприємств на яких проходила переддипломна практика та їх облікових даних, а їх надважливе значення підтверджено довідками і рецензіями від керівництва досліджуваних суб’єктів господарювання.

Протягом навчання в магістратурі всі здобувачі приймали активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій і круглих столів (кожен студент мінімум у 2-3 заходах), як на базі ЦНТУ, так і в інших містах, результатом чого стало опублікування ними понад 15 наукових статей і тез.

Куратором груп магістрів 2020 року вступу була к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Пугаченко О.Б., яка зазначила, що серед цьогорічних випускників лише половина здобувачів одразу продовжили навчання в магістратурі після закінчення бакалаврату: Винокуров Андрій і Зеленецька Вікторія – випускники ЦНТУ, Янус Емілія прийшли на навчання з іншого закладу вищої освіти міста, а Масаликіна Ольга по закінченні провідного столичного вишу. Інші ж випускники (Козуб Тетяна, Самородова Лілія, Смоляник Альона, Чурікова Світлана) наважились на здобуття освітнього рівня «магістр» за наявності раніше отриманої освіти за ступенем «спеціаліст», що свідчить про їх розуміння необхідності та надсвідомість у прийнятті рішення про підвищення рівня своєї освіти.

Особливо хочеться відзначити Козуб Тетяну, Самородову Лілію, Чурікову Світлану та Янус Емілію, які отримали дипломи про здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти з відзнакою та побажати всім цьогорічним випускникам здоров’я, кар’єрного зростання, особистого щастя, всіляких здобутків, миру, нашої найшвидшої Перемоги та успіхів у розбудові вільної, незалежної та економічно розвиненої України!!!
© 2022 KNTU