Презентація вибіркових дисциплін

Кафедрою аудиту, обліку та оподаткування факультету обліку і фінансів ЦНТУ за допомогою платформи Zoom було продовжено традицію презентації вибіркових дисциплін, метою яких є інформування здобувачів про вибіркові дисципліни, які можуть бути ними обрані в межах освітніх програм на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування.

3 грудня 2020 року було проведено новий захід, орієнтований переважно на здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти за освітньо-науковою програмою 071 «Облік і оподаткування», проте, через зацікавленість здобувачів інших рівнів освіти, вони також активно долучились до участі. Презентація охоплювала не лише вибіркові дисципліни, розроблені виключно для аспірантів, а і інші вибіркові дисципліни, розроблені для бакалаврської та магістерських програм. Таке поєднання зумовлено тим, що аспіранти мають право обирати і дисциплін з інших освітньо-професійних програм інших рівнів освіти.

Викладачами кафедри аудиту, обліку та оподаткування у візуалізованій формі та, з виділенням найбільш цікавих аспектів, було презентовано наступні вибіркові дисципліни:

  • к.е.н., професор Савченко В.М. представила навчальні дисципліни «Облікові теорії та їх розвиток» та «Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності»;

  • к.е.н, доцент Фоміна Т.В. запропонувала для вибору здобувачів дисципліну «Організація і методика податкових перевірок»;

  • к.е.н, доцент Лисенко А.М. винесла на розгляд здобувачів дисципліну «Методи економічних та статистичних досліджень»;

  • к.е.н, доцент Пугаченко О.Б. презентувала дисципліну «Економічна експертиза»;

  • к.е.н, доцент Кононенко Л.В. представила дисципліну «Інноваційний розвиток підприємства»;

  • к.е.н., доцент Смірнова І.В. презентувала дисципліну «Міжнародний менеджмент та професійна діяльність»;

  • к.е.н., доцент Смірнова Н.В. представила дисципліну «Організація діяльності та облік в малому бізнесі».

Представлення дисциплін було здійснено у вигляді презентацій. Це надало можливість здобувачам: ознайомитись із завданнями, метою і предметом окремих дисциплін; встановити об’єкт та фахові компетенції навчальної дисципліни; отримати уявлення про структуру та зміст курсу; з’ясувати знання та вміння, що отримуються під час вивчення дисципліни; встановити міждисциплінарні зв’язки; зрозуміти критерії оцінювання та форми поточного і підсумкового контролю; окреслити сфери професійної діяльності, в яких можуть бути використані набуті знання; дізнатись про кадрове та навчально-методичне забезпечення курсу тощо. Захід проводився у вигляді діалогу «здобувач-викладач», що надало можливість задати питання, які цікавлять студентів щодо «родзинок» конкретних запропонованих вибіркових дисциплін - цільової спрямованості, особливостей, методів та прийомів викладання.

© 2023 KNTU